I dybden med nyheder på skatteområdet

Hvert år bliver nye skattelove vedtaget, og 2020 har ikke været en undtagelse. Derfor er det yderst relevant at deltage i dette helt nye kursus, som er udarbejdet af Torben Bagge og Jørgen Frausing, der fokuserer på de nye skattelove, retningslinjer, problemstillinger og relevante afgørelser.

Kurset henvender sig primært til revisorer,  advokater og andre i erhvervslivet, der rådgiver inden for skat.

Kursets fokus:

Gennemgang af udvalgte love vedtaget i Folketingssamlingen 2019/20:

 • Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld
 • Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie
 • Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere
 • Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.
 • En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet
 • Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel
 • Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti

Gennemgang af udvalgte love vedtaget i Folketingsåret 2019/20:

 • Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse
 • Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier                       
 • Afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger
 • Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.
 • Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode           
 • Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil)
 • Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi
 • Ophævelse af hovedaktionærnedslaget
 • Nedsættelse af bundskatten
 • Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde
 • Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen
 • Ny model for udbytteadministrationen
 • Udvalgt corunarelateret lovgivning

Kursets to undervisere

Underviserne har stor undervisningserfaring. De holder årligt en lang række kurser og har således i løbet af de seneste år haft fornøjelsen af årligt at undervise mere end 2.000 kursister, primært advokater og revisorer.

Torben Bagge

Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 27 specialiserede jurister. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Torben er forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskabsvæsen. Torben er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing

Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.
Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.

 

OBS!
Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com