Udspillets indhold

Socialdemokraterne kom før valget med et udspil på 18 tiltag under overskriften ”Danmark er for lille til store forskelle”. Enkelte af disse tiltag kan få en stor betydning for familieejet virksomheder, der påtænker at foretage et generationsskifte. Tre af tiltagene vedrører arv og gaver hvormed det derfor er tid for mange virksomheder til at overveje et generationsskifte nu i tilfælde af at forslaget bliver vedtaget.

Forslagene lyder konkret på:

  • Tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder
  • En forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr., såkaldt ”topskat på arv”.
  • Forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved beregning af boafgift fra 289.000 kr. til 500.000 kr. 
  • En stigning i den høje skattesats for aktieindkomst fra 42 % til 45 % (aktieindkomst over 54.000 kr. i 2019).

Virksomhedsejere der ønsker et generationsskifte kan dermed risikere at stå med en væsentlig større likviditetsmæssig byrde hvis forslaget bliver vedtaget.  

Læs hele udspillet her 

Overvejelser ved generationsskifte

For at gennemføre et optimalt generationsskifte er det vigtigt, at der rådgives om alle forhold i generationsskiftet, hvilket f.eks. kan være, om generationsskiftet skal være glidende eller gennemføres på én gang.

 

Skattemæssige forhold

Der skal også tænkes skattemæssige forhold ind for både køber og sælger. Det kan f.eks. være, om køber skal indskyde på iværksætter- eller etableringskonto før og evt. under generationsskiftet. Hvordan forberedes virksomheden til generationsskiftet? Skal der gennemføres omstruktureringer for at opnå den optimale ejerform? Kan sælger evt. udskyde beskatningen, hvis der fremkommer skattepligtige avancer ved generationsskiftet, f.eks. ved indskud på ophørspension og andre pensionsordninger?

 

Succession

Det skal i forbindelse med generationsskiftet overvejes, om der skal overdrages med eller uden succession eller kombineres, om der skal udstedes gældsbreve, ydes gaver mv. Hvis der overdrages med succession, skal det overvejes, hvordan der kompenseres for den overtagne skattebyrde, f.eks. ved at der ydes gave. Hvis der ydes en gave kan der gives et nedslag i gaveafgiften via en passivpost. Uanset om der ydes en gave eller ej, er det muligt at give et nedslag i overdragelsesprisen via et kursnedslag på den udskudte skat. Der kan dog ikke både kompenseres med kursnedslag og passivpost.

 

Dødsbo

Det bør også overvejes, om generationsskiftet skal gennemføres via et dødsbo, hvis f.eks. hele eller en del af et kommende dødsbo kan gøres skattefritaget, således generationsskiftet kan gennemføres uden beskatning.

 

Finansiering

Finansiering, herunder skift af evt. låntager, er også noget der skal overvejes, inden generationsskiftet gennemføres, ligesom evt. sælgerfinansiering skal med i overvejelserne.

 

Juridiske forhold

Det er også vigtigt, at der tænkes familiejuridiske forhold ind i generationsskiftet. Skal der f.eks. oprettes ægtepagt og særeje, så man sikrer virksomhedens fortsatte beståen? eller skal der oprettes testamente, som udover at fordele arven hensigtsmæssigt i nogle tilfælde kan optimere et fremtidigt dødsboskifte, så det helt eller delvist kan blive skattefritaget? Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold giver f.eks. lettere adgang til at give gaver mellem ægtefæller, ligesom der er åbnet op for flere muligheder for særeje.

 

En sikret fremtid

Det er ligeledes vigtigt, at tænke sælgers fremtid ind i generationsskiftet, således at der er penge nok til, at sælger og evt. ægtefælle kan have den pensionstilværelse de ønsker. Det kan f.eks. være via betaling fra køber, når der generationsskiftes, udstedelse af gældsbreve, indskud på pensionsordninger før og i forbindelse med generationsskiftet, ligesom der skal tages hensyn til størrelsen på pension udbetalt fra det offentlige.

 

Kilde: Karnov Skat & Regnskab, Temasiden Generationsskifte (Selskaber)

Digitale værktøjer til arbejdet med generationsskifte: