Tidspunkt:

06. juni i Vejle 
07. juni Hvidovre

Sted:

Vejle: Hotel Munkebjerg

Hvidovre: Hotel Scandic Hvidovre

Pris for deltagelse:

3.495,00 kr. ekskl. moms.

Målgruppe:

Revisorer, bogholdere, jurister (ansættelsesret), HR-afdelingen i virksomheder og andre, som er i berøring med lønspørgsmål.

Kursusbevis:

Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i fagområdet ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder” med kompetenceområderne ”driftsbogholderi” og ”direkte og indirekte skatter”.

 

Kursusindhold:

Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed. Indførelse af nyt løntillæg. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet. Opfølgning på den ny barselsordning, den ny ferielov og den nye lovgivning om omsorgsorlov.

Nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Nyt direktiv om løngennemsigtighed – vær på forkant

 • Krav om etablering af lønstrukturer
 • Løngennemsigtighed i rekruttering af nye medarbejdere
 • Kønsneutralitet i stillingsopslag
 • Indsigtret i aflønning
 • Lønredegørelse – ny rapporteringskrav til visse arbejdsgivere
 • Kontraktvilkår må ikke hindre arbejdstagernes ret til at oplyse andre om deres løn.
 • Nye bevisbyrderegler ved lønforskelle
 • Bødesanktioner ved overtrædelse af nye regler

Afskaffelse af St. Bededag og indførelse af løntillæg

 • Indførelse af nyt løntillæg 
 • Betydning for månedslønnede og timelønnede
 • Årsmodelordningen
 • Månedsmodelordningen

Ny Bogføringslov

 • Nye afstemningskrav til alle lovpligtige indberetninger
 • Konsekvenser for "lønbogholderiet" - herunder krav om afstemninger før indberetning.
 • Implementeringskrav fra 1. januar 2023.

Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav  

 • Øget fri bil beskatning fra 2023 på Hybrid - plug in
 • Lempelse i El-bil beskatning fra 2023
 • Fri bil - beskatning 2022, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Firmabilbeskatning - SKAT udsender nyt styresignal og ændrer "holdning"
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2022 vedrørende personalegoder mv.

Firmaudflugter til ind- og/eller udland

 • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?

Gaver

 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus

Rette indkomstmodtager

 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter

 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko
 • Udgifter som er forbundet med hjemmearbejde

Skat øger kontrolindsatsen i 2023

 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn

 • Årlige rapporteringsforpligtelse om løngab mellem køn
 • Lønstatistik fordelt på køn og niveau
 • Krav om udarbejdelse af "evaluering" ved løngab på 5 pct.

Ny lønoplysningskrav ved stillingsopslag

 • Krav om oplysning om basisløn eller lønspænd før samtale

Arbejdsophold fra udlandet 

 • Forskerordningen - ny dom udvider brugen af ordningen
 • "Kildeskat": når ansatte i udenlandske filialer tager til møde i Danmark

Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger

 • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
 • Mulighed for at modregne og tilbageføre for meget udbetalt ferietillæg
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
 • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
 • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond

Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger

 • Konsekvensændringer i de nye ny barselsregler
 • Nyeste regler og praksis om barselsdagpenge – bl. a fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Forholdet mellem barselsdagpenge og lønrettigheder
 • Betydningen af løn under barsel i kollektiv overenskomst
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig – konsekvenser for arbejdsgiver
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre med de nye barselsregler
 • Beskæftigelseskravet i barselsloven- konsekvenser for arbejdsgiver

Regler om omsorgsorlov  

 • Indførelse af 5 dages ret til omsorgsorlov
 • Betydningen af omsorgslov for lønafregningen
 • Beregning af omsorgsorlovsdage ved tiltrædelse midt i kalenderåret

 

Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Kursusdage

06. juni i Vejle fra 09:00 til 16:00
07. juni i Hvidovre fra 09:00 til 16:00

Pris

3.495,00 kr. ekskl. moms

Betingelser

Kurset afholdes af Økonomi og Personale Academy som vil sende bekræftelse og faktura. Ved tilmelding tilader du, at Økonomi & Personale må sende dig informationer omkring kursets afholdelse og sende dig efterfølgende materiale.