Ole Spiermann – Med sproget som våben

Ole Spiermann udfordrer og sammentænker gerne begrebsmodsætninger. I hans karriere har teori i høj grad gået hånd i hånd med praksis. Det er et ideal at formidle komplicerede juridiske problemstillinger med sproglig enkelhed. Og han ser ikke suveræne stater i modsætningsforhold til bindende folkeret. Karnov Group har mødt ham til en samtale om juraens væsen, folkeret og Ajos-sagen 

Mads Bryde Andersen – På sporet af den tabte tid – og fremtiden

Den 16. februar 2017 fejrer Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) 150 års jubilæum. I den anledning har Karnov Group interviewet Mads Bryde Andersen, som siden 1992 har været ugeskriftets koordinerende domsredaktør og fra 2003 desuden hovedredaktør for ugeskriftets litterære afdeling. Her giver han bl.a. sit bud på, hvilke kvalifikationer fremtidens jurist skal have og opfordrer alle til at skifte speciale hvert femte år

December - Thorvald Spanggaard

Danmark og EKF i verden

Thorvald Spanggaard er afdelingsdirektør for jura og skade i EKF Danmarks Eksportkredit, der i 2016 er blevet omdannet til en selvstændig, offentlig virksomhed. I den forbindelse blev den eksisterende lovgivning også ændret til lov om EKF Danmarks Eksportkredit, hvilken Thorvald Spanggaard med rette har kommenteret på. Vi mødte ham til en snak om at være eksportbank for dansk erhvervsliv.

Thomas Rørdam – Konduite i Højesteret

Den 1. februar 2017 tiltræder Thomas Rørdam som ny præsident for Højesteret. Vi har mødt manden, der blev kendt som forsvarsadvokat i en række kontroversielle sager. Til en samtale om hans kommende rolle, klar kommunikation og fortrydelse

 

November - Rasmus Kristian Feldthusen og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Rasmus Kristian Feldthusen og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen blev nye redaktører på Erhvervsjuridisk Tidsskrift den 1. august 2016. Erhvervsjuraen er udfordret af en rivende udvikling, hvor blandt andet GoMore, AirBnB og juridiske robotter giver både forskere og praktikere kam til deres hår.

 

Solid aktualitet

At de to nyslåede redaktører nærer sympati for hinanden, er uomtvisteligt ved selvsyn. Til spørgsmålet om, hvorvidt de nye opgaver lever op til arbejdsforventningerne, svarer det nyslåede makkerpar supplerende og enigt.


”Det første tidsskrifts tilbliven var et hektisk og spændende forløb for os begge. Det er jo et meget levende og interessant tidsskrift, hvor dybdegående og erhvervsjuridisk forskning hører hjemme. Karnov er de eneste, der tillader artikler i det format, vi ser i ET og det har også været en af de afgørende faktorer, da vi sagde ja til redaktøropgaven. Det her er et ambitiøst tidsskrift”

Det, at redaktørhatten nu sidder på to hoveder, ser duoen som en meget væsentlig fordel.

”Vi kan tale om alt det, der er væsentligt. Når vi får en artikel ind og når vi skal vende ideer, så opstår en faglig synergi, der er vigtig. Vi er to om at opdage de tematikker, der optager folk på et givent tidspunkt og det er også et fælles ønske for ET’s fremtid, at det vil være et tidsskrift, der ud over at indeholde solid, erhvervsretlig forskning og emner, der er relevant for praktikere, også emmer af aktualitet”

Disruption og deleøkonomi

En hurtig brainstorm udi aktuelle emner, der kunne interessere læserne, afslører, at erhvervsjuraen er uendelig bred og favnende. Uanset om man er lejer, ejer eller andelshaver, udgør boligen en stor del af et menneskes økonomi og eventuelle formue. Pendanten til dette må være pensionsopsparingen, der ofte tegner sig for ikke uvæsentlige summer, hvorfor begge redaktører mener, at områderne er interessante at samle op på løbende. Et tredje emne, der også kvalificerer sig til fremtidige sider i ET, er den tekniske og digitale revolution, vi alle sammen bevidner lige nu.

”Der er ingen tvivl om, at den nytænkning og nyskabelse, vi ser lige nu, påvirker erhvervsjuraen. Alt fra selvkørende biler til en Watson, der arbejder som jurist. Hvem har ansvaret for forkert rådgivning? For programmering? Etik? Kan en computer forudsige en praksisændring? Og skal en bil vurdere på førerens chance for overlevelse i en ulykke? Der er nogle spændende problemer i automatiseringen af vores samfund”

Erhvervsjuraen er som nævnt tung, bred og favnende. Derfor er det ikke undrende, at den kan have svært med at følge med en udvikling, der er lettere til bens.

”Juraen kan halte lidt eller opfattes som en barriere for den revolution, vi er midt i lige nu. Det skulle helst ikke være mere udfordrende at få et juridisk grundlag på plads, end at programmere en bil til at parkere sig selv. I forvejen er den generelle, øgede digitalisering stadig kun på vej, eksempelvis ved domstolene. Der er forskellige tempi og noget må vi vente på og forske i”

AirB n’ Bøvl og andelstanken

Oktober - Susanne Nielsen

Karnov med hele kroppen

For 30 år siden var Susanne Nielsen ansat i et større realkreditinstitut. En dag kaldte en af hendes direktører hende ind på sit kontor. Han ville overdrage sin kommentering af realkreditloven til hende, hvilket hun takkede ja til. Siden har det gode samarbejde mellem Karnov og Susanne Nielsen kun vokset sig stærkere.


”Man bliver en Karnovperson, når man først er inde i den virksomhed. Forstået på den måde, at jeg vil gøre alt for, at vi skal være de bedste, og at jeg til enhver tid gør mit til, at det er tilfældet”.


Den første kommentering gav anledning til nervøsitet hos den grønne Karnov-forfatter. Kommentering af landets love er et alvorligt anliggende, der skal behandles præcist og fyldestgørende – hver gang. Nervøsiteten skulle dog vise sig at være overflødig. Susanne Nielsen fik ros af den daværende hovedredaktør og har siden ikke veget fra opgaven med kommentering af realkreditloven og senere tillige lov om finansiel virksomhed.

September - Lars Kiertzner

At Lars Kiertzner skulle udvikle sig til et revisortalent, var ikke givet fra starten.  Oprindeligt ville han være tysk- og historielærer, og først i starten af 1980’erne begyndte han at læse HD i regnskab og økonomistyring som et led i en omskoling. Lars Kiertzner er aktuel med kommentaren til ændringen af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) i Karnovs Lovsamling.

August - Skødt, Steffensen, Nilsen & Fedders

Siden den nuværende årsregnskabslovs fødsel i 2001 er loven blevet ændret 28 gange. Den hidtil største lovændring kom i 2015 og trådte i kraft i 2016. Forfatterne til den nye, 7. udgivelse af Årsrapporten – Kommentarer til årsregnskabsloven, er som sædvanligt Lykke Skødt, Henrik Steffensen, Jan-Christian Nilsen og Jan Fedders. Vi mødte dem til en uddybning af nogle af de større og mere markante ændringer.

Juli - Henrik Kure

Henrik Kure har i snart ti år været fagkonsulent hos Karnov Group. Han har en publikationsliste bag sig, som få advokater kan matche, og så er han netop blevet skiftet til Kammeradvokaten i København, hvor han skal styrke firmaet inden for bank- og finansieringsret. Mød advokaten, der er vild med den svære jura, og som ikke havde en ”masterplan”.

Juni - Stine Krone Christensen

Stine Krone Christensens første job var i Københavns Overpræsidium i 2002, og siden har hun gennem sine ansættelser fulgt udviklingen på det familieretlige område. Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er hendes ekspertiseområde, og derfor er Stine Krone Christensen forfatter til den nye konsoliderede kommentar til forældreansvarsloven i Karnovs Lovsamling, der går i dybden med ændringer siden lovens indførelse i 2007.

Maj - Tommy V. Christiansen

D. 28. april modtog advokat Tommy V. Christiansen Karnov Skattepris, og flere end 150 deltagere var mødt frem for at fejre overrækkelsen og deres fagkollegas fortjeneste. Karnov Group uddeler en gang årligt Karnovs Skattepris, men også en specialepris uddeles ved samme lejlighed til et spirende talent, der med sit speciale har opnået topkarakter og har demonstreret eksemplarisk forståelse for skatteretten. I år blev det til to specialeprismodtagere, idet vinderspecialet var skrevet af de to CBS-studerende Anne Varming og Steffen Bonde Jensen.

April - Mikael Philip Schmidt

Mikael Philip Schmidt er aktuel med titlen Prospektretten. Han er advokat hos Gorrissen Federspiel og beskæftiger sig dagligt med børsret og virksomhedsoverdragelser. I samarbejde med Karnov Group er han nu aktuel med en ny bog, der beskriver den proces, der leder frem mod et selskabs børsnotering og udstedelse af aktier over børsen.

Marts - Malene Roose Bagh

Malene Roose Bagh er advokat med udbudsret og kontraktret som sit speciale. Ved Karnov Groups udbudsevents d. 4. og 11. marts 2016 holdt hun oplæg om EU-udbud af rammeaftaler, som hun er ekspert i. Hun oplever generelt, at praktikere på hendes felt er dybt interesserede og engagerede i udbudsområdet. Malene Roose Bagh har undervist i sin spidskompetence i flere år. Dette var også tilfældet til de to meritgivende kurser i henholdsvis København og Århus, hvor 5 oplægsholdere gav deres bud på fremtidens spørgsmål og fortolkninger af den nye danske udbudslov.

Februar - Claus Berg og Torkil Høg

Danmark har fået ny udbudslov. Den omfattende lov fastlægger procedureregler for offentlige indkøb og indeholder bl.a. regler om innovationspartnerskaber, elektronisk baserede indkøbsprocedurer og særlig adgang for små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. Udbudsspecialisterne, Claus Berg og Torkil Høg, giver her deres bud på hvad direktiverne, der blev til dansk lov, kan komme til at betyde for dansk udbudsret fremover.

Januar - Jacob Mchangama

I Justitia arbejder Jacob Mchangama med retssikkerhed og frihedsrettigheder. I slutningen af året har han gjort status over dansk retstilstand på hans ekspertiseområde. Især ytringsfrihed, privatlivsbeskyttelse, bevægelsesfrihed, nedværdigende, umenneskelig behandling og beskyttelsen mod vilkårlig frihedsberøvelse har aktualiseret sig selv. Desværre konstaterer han fra helikopterens overblik, at dansk retssikkerhed i 2015 efterlader meget tilbage at ønske på disse områder.

December - Christoffer Galbo

Christoffer Galbo har sammen med sin søster, Julie Galbo, kommenteret EU Karnovs nye kapitel 23 om bankunionen. Læs om advokaten, der søger at kombinere finans og jura, og som elsker en god diskussion.

 

November - Anders Oreby Hansen

Anders Oreby Hansen er advokat og partner hos Bech-Bruun og arbejder med danske og internationale skatteforhold samt udenlandske foretagender, der investerer i Danmark. I samarbejde med Karnov Group har han udgivet flere bøger om emnet og har siden 1999 været Karnovs hovedredaktør på Dobbeltbeskatning. Mød skatteeksperten, der insisterer på en korrekt juridisk forståelse, udfordrer dansk skattelovgivning og hvis hjerte også banker for frivillig velgørenhed og hjemvendte soldater.

 

Oktober - Lasse Højlund Christensen

Professor, ph.d Lasse Højlund Christensen havde kurs mod gerningen som gymnasielærer, men endte med at blive specialist i retssikkerhed. Læs portrættet af ham her, og se også, hvordan hans store arbejde med retsplejeloven nu bliver støttet af Karnov Groups nye digitale forfatterværktøj, Bridge.

 

September - Gitte Korff og Rolf Elm-Larsen

De danske statsrevisorer har siden 1849 gennemgået de årlige statsregnskaber og dermed deltaget i Folketingets kontrol af ministrenes og forvaltningens dispositioner. Ordlyden i Grundloven er ikke ændret siden da, men det er den offentlige revision til gengæld. Gitte Korff, sekretariatschef hos Statsrevisorerne, og Rolf Elm-Larsen, ekstern lektor i revision på CBS, er i samarbejde med Karnov Group redaktører på en ny antologi, Offentlig revision i det 21. århundrede. I bogen bidrager 15 personer med hver deres vinkel på den offentlige revisions funktion, udvikling og fremtid.

 

August - Joseph Lookofsky

Amerikaneren Joseph Lookofsky kom til Danmark i 1973. Han fyldte 70 år i maj og takker sidst på året af som fastansat ved Det Juridiske Fakultet. Hvad der får en advokat til at forlade landet, der flyder med mælk og honning, og hvad der bragte ham både en titel som professor og en ridderorden, kan du læse her.

 

Juli - Britt Vonger

Britt Vonger er juridisk konsulent i Gentofte Kommune og har solid erfaring med den offentlige forvaltning, både fra sit nuværende job og fra sin tid som chefjurist i KOMBIT og fra KLs juridiske afdeling. I samarbejde med Karnov Group har hun udgivet "Juridisk rådgivning i kommuner", der tager sigte på de problematikker, der løbende opstår i de kommunale juristers arbejde.

 

Juni - Jens Peter Christensen

Jens Peter Christensen har været højesteretsdommer siden 2006. Som de fleste, der bestrider posten som dommer i Højesteret, er Jens Peter Christensens CV spækket med titler og erfaring fra mange dele af arbejdslivet. Endvidere er han formand for Domstolsstyrelsen og Valgnævnet. Jens Peter Christensen har kommenteret Grundloven i Karnovs Lovsamlinger og er tilknyttet UfR’s litterære afdeling som medredaktør.

 

Maj - Marianne Holdgaard

At kaste sig ud i noget, hun ikke har prøvet før. At bruge sin retfærdighedssans til at gøre en forskel. Det er det, der driver hende. Marianne Holdgaard er denne måneds forfatter hos Karnov Group.

 

April - Jan Schans Christensen

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen har besøgt mange områder af det juridiske landskab. Først som praktiserende advokat, derefter som professor i selskabsret på Københavns Universitet og siden 2012 som dommer i Højesteret. Videbegær og barnelærdom har banet vejen.

 

Marts - Rikke Søgaard Berth

”Man kan sige, at jeg hjælper det offentlige Danmark med at køre længere på literen.” Månedens forfatter i marts er Rikke Søgaard Berth, videnansvarlig partner i Horten og Karnov-kommentator på vandsektorloven.

 

Februar - Jens Hartig Danielsen

Månedens forfatter i februar er landsdommer, professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen. Han er redaktør af EU-Karnov og forfatter til en lang række bøger og artikler om EU-retlige, folkeretlige, statsretlige og forvaltningsretlige emner. I 2009 blev han udnævnt til Max Sørensen-professor – ved siden af sit faste professorat. Lige nu er han travl tovholder på Max Sørensen-forelæsningen 2015 – et åbent arrangement på Aarhus Universitet den 17. februar 2015, hvor partner hos Kammeradvokaten Karsten Hagel-Sørensen forelæser under titlen ”Magtadskillelse: Kan og bør de danske domstole være retsskabende?”

 

Januar - Lars Bunch og chefkonsulent Ida Rosenberg

Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave, er netop udkommet, og med den har advokater, revisorer, rådgivere m.fl. et forbedret opslagsværk til at forstå praksis i relation til det tunge lovstof, der i de seneste år har været igennem omfattende ændringer. Forfatterne til lovkommentaren kender praksis bedre end de fleste.

 

December - Philip Noes

”En kunstner behøver ikke at kunne synge ret godt for at blive lempet i dobbeltbeskatning…” Ordene er Philip Noes’, der er chefkonsulent hos SKAT og månedens forfatter hos Karnov Group i december. Med flere uddannelser i bagagen inden for både jura, regnskab, organisation og filosofi – plus mere end 40 års karriere bag sig hos SKAT – kender han om nogen den krinkelkrogede skatteret fra både en teoretisk og praktisk vinkel. Hans ansvarsområde omfatter transfer pricing-kontrol, og han har netop oversat 2014-opdateringerne til OECD-modeloverenskomsten.

 

November - Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel

Siden 1999 har Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel udgivet Dansk selskabsret og Introduktion til dansk selskabsret hos Karnov Group. Begge bogserier er med tiden blevet en klassiker for jurastuderende og juridiske praktikere, men også for selskaberne selv og deres rådgivere. I september 2014 udkom bind 1 af Dansk selskabsret i en revideret 4. udgave, og i november udkommer bind 2.

 

Oktober - Kasper Harvey Hansen og Jens Lindekilde Hansen

Hvad enten man skal holde styr på sine egne forretninger eller skal rådgive andre om det, er det vigtigt at kunne navigere hurtigt og effektivt i området told og moms. Kasper Harvey Hansen og Jens Lindekilde Hansen giver med deres håndbøger præcise og håndgribelige svar, som giver momspraktikeren overblikket til at træffe de rigtige beslutninger.

 

September - Tom Latrup-Pedersen og Michael Hansen Jensen

Karnovs Lovsamling har i mange år været en institution i det danske juridiske landskab. Og hvad enten formen er de velkendte gule bøger eller den kolossale juridiske online-database, er nøgleordet det samme: Kvalitet. Netop den kvalitet er redaktører som Tom Latrup-Pedersen og Michael Hansen Jensen dagligt med til at sikre.

 

August - Jonas Christoffersen

I 2014 offentliggøres en betænkning med resultatet af det arbejde, regeringens udvalg om inkorporering m.v. inden for menneskerettighedsområdet har udført i løbet af de sidste to år. Månedens Forfatter i august, Jonas Christoffersen, er direktør for Institut for menneskerettigheder. Han har siddet med i udvalget og således spillet en afgørende rolle i det arbejde, der skal afgøre Danmarks fremtidige holdning til internationale forpligtelser.

 

Juli - Jesper Fabricius

Jesper Fabricius, der er advokat og partner hos Accura og forfatter til ”Offentlige indkøb i praksis”, fyldte 50 år den 17. juni. I denne udgave af Månedens Forfatter kan du læse om en af Danmarks største kapaciteter inden for udbudsretten, der ved siden af en beundringsværdig karriere også dyrker en ganske særlig lidenskab for Mellemøsten.

 

Juni - Svend Danielsen

Fhv. landsdommer, adjungeret professor, dr.jur. Svend Danielsen, fylder 80 år i denne måned. Karnov Group fejrer Danielsen, som bl.a. er ophavsmand til Tidsskrift for Familie- og Arveret, med et fødselsdagsportræt.

 

Maj - Jørgen Jochimsen

Denne måneds forfatter er Jørgen Jochimsen, som igennem en årrække har markeret sig som en stor kapacitet inden for strafferetten. Hårdt arbejde og et knivskarpt blik for detaljen har gjort ham til en af favoritterne blandt Karnov Groups læsere.

 

April - Henrik Stensgaard og Dennis Ramsdahl Jensen

Da Karnov Group i efteråret 2013 overtog Magnus Informatiks forlagsvirksomhed, føjede vi samtidig en række nye spændende tjenester til vores hjemmeside.

 

Marts - Karin Winge Bang

Karnov Groups store satsning i 2013, Karnov Law, har ét års fødselsdag. I denne artikel kan du møde én af fødselshjælperne, translatør og tolk Karin Winge Bang. Hun har oversat selskabsloven, årsregnskabsloven, erstatningsansvarsloven og ferieloven til engelsk.

 

Februar - Christer Tønder Bell

Christer Tønder Bell er Månedens forfatter i februar hos Karnov Group. Han er jurist og HD i regnskab og har de sidste 15 år arbejdet som skattechef hos danske klenodier som FLS Industries (FLSmidth), TDC og nu hos LEGO. Han finder, at skattechefens rolle gennem årene har udviklet sig markant fra tekniker til translatør.

 

Januar - Halfdan Krag Jespersen og Hans Henrik Edlund

Januar måneds forfattere, lejelovseksperterne Halfdan Krag Jespersen og Hans Henrik Edlund, stiller skarpt på vedligeholdelsespligt, mangler og fornyelse

 

December - Helle Bødker Madsen

December måneds forfattere er redaktørerne på Sundheds-Karnov, Helle Bødker Madsen, professor, dr. jur., Aarhus Universitet, og Elisabeth Hersby, Juridisk konsulent, Lægeforeningen. Målet for dem er, at alle, der beskæftiger sig med sundhedsområdet, skal bruge Sundheds-Karnov som den naturlige kilde til at indhente svar på juridiske spørgsmål i forbindelse med patientbehandling.

 

November - Nina Holst-Christensen og Karsten Hagel-Sørensen

Et innovativt projekt – drevet af et ikke ubetydeligt element af idealisme. Sådan beskriver hovedredaktørerne bag EU-Karnov værkets tilblivelse og udvikling gennem årene. Nina Holst-Christensen, kommitteret i EU-ret og menneskeret i Justitsministeriet, og Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen fortæller i denne artikel bl.a. om visionerne bag og ambitionerne med EU-Karnov.

 

Oktober - Lisbeth Adserballe

Lisbeth Adserballe har kommenteret den nye og meget omdiskuterede offentlighedslov til Karnovs Lovsamling. Som kontorchef hos Ombudsmanden, der kontrollerer forvaltningen af offentlighedsloven, har Lisbeth Adserballe fulgt den ophedede mediedebat om offentlighedsloven, og hun hilser offentlighedens øgede fokus på loven velkommen. I øjeblikket har hun dog lagt offentlig ret til side for at tage udfordringen op som konstitueret landsdommer ved Østre Landsret.

 

September - Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond

”DIKS” er bogens populære betegnelse. Forkortelsen dækker over den knap så mundrette titel ”Systematisk oversigt over Domme i kriminelle sager”, som er et af Karnov Groups flagskibe inden for domssamlinger. Bag succesen er en redaktion bestående af tre landsdommere: Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond. Tæt teamwork og værdifuld videndeling er nogle af nøgleordene, der kendetegner deres samarbejde.

 

August - Henrik Karl Nielsen

Advokat Henrik Karl Nielsen er ekspert i arbejds- og ansættelsesret og har netop set funktionærloven grundigt efter i sømmene. Det gjorde han i forbindelse med arbejdet med sin seneste bog "Funktionærloven", som for nylig er udkommet i 6. udgave. På debatmødet "Modernisering af funktionærloven" den 2. juli hos Karnov Group argumenterede Henrik Karl Nielsen desuden for, at lovgiverne bør give funktionærloven et serviceeftersyn. I dette portræt giver han bl.a. sit bud på, hvor lovgiverne kan placere luppen.

 

Juli - Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen

Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen er udvalgt til Månedens forfattere i juli. De er nye forfattere hos Karnov Group og har begået et yderst velskrevet, grundigt og praktisk anvendeligt værk: Ferieloven. 1370 siders god ferielæsning.

 

Juni - Lars Lindencrone Petersen

Nysgerrighed er et af Lars Lindencrone Petersens mest fremtrædende karaktertræk. Han tager altid gerne imod nye udfordringer. Og hans hjerne arbejder døgnet rundt med idéudvikling og nye projekter, der kombinerer hans passion for jura og formidling – og ikke mindst forener høj dogmatik med praktisk anvendelighed.

 

Maj - Erik Werlauff

Et juridisk orakel. Sådan omtales maj måneds forfatter, Erik Werlauff. Hans juridiske specialer er talrige – og han har mange jern i ilden. Han er både juraprofessor, voldgiftsdommer, advokat, rådgiver og en meget produktiv bog- og artikelskribent. Som modpol til den travle karriere slapper han gerne af i Bassernes humoristiske univers.

April - Grethe Buss og Bo Antonsen

Grethe Buss og Bo Antonsen har i mange år været kommentatorer på Karnovs Lovsamling. Deres speciale er sociallovgivningen. Nu takker de af og giver faklen videre til nye kræfter. Karnov Group har derfor inviteret dem til en snak om deres liv – med og uden Karnov.

Marts - Jan Pedersen

Jan Pedersen er professor dr. jur. i skatteret ved Aarhus Universitet, hovedredaktør af Karnovs Lovsamling og forfatter af den nye 6. udgave af Skatteretten 1 og 2, der netop er udkommet på Karnov Group.

 

Februar - Jan Schans Christensen

Oprindeligt havde højesteretsdommer Jan Schans Christensen fuld gang i en succesfuld karriere som advokat, men valgte som 43-årig at skifte til Københavns Universitet, hvor han blev professor i selskabsret fra 2001 til 2012. Han tog beslutningen om det noget drastiske jobskifte, fordi det gav ham en langt større frihed til at vælge, hvilke juridiske emner han havde lyst til at gå i dybden med. Her var han bl.a. medlem af det udvalg, som afgav betænkning 1498/2008, der ligger til grund for selskabsloven. Jan Schans Christensen har også været medlem af High Level Group of Company Law Experts, som er nedsat af EU-Kommissionen. Efter 11 år på Københavns Universitet skiftede han arbejdsplads til Prins Jørgens Gård.