”Jeg nægter at opgive min tro på legalitetsprincippet”

November - Anders Oreby Hansen


Anders Oreby Hansen er advokat og partner hos Bech-Bruun og arbejder med danske og internationale skatteforhold samt udenlandske foretagender, der investerer i Danmark. I samarbejde med Karnov Group har han udgivet flere bøger om emnet og har siden 1999 været Karnovs hovedredaktør på Dobbeltbeskatning. Mød skatteeksperten, der insisterer på en korrekt juridisk forståelse, udfordrer dansk skattelovgivning og hvis hjerte også banker for frivillig velgørenhed og hjemvendte soldater.

 

Legalitetsprincip og omgåelsesklausuler 

For Anders Oreby er retssikkerhed det vigtigste. For et maskineri som SKAT, der har utroligt vide beføjelser over for befolkningen, skal retssikkerhed modsvare disse beføjelser proportionalt. De seneste års opmærksomhed på personer og virksomheder vidner om omfanget af skats værktøjskasse, og den seneste markante ændring på området i form af en generel omgåelsesklausul indeholder endog meget vide og elastiske beføjelser for SKAT. 

 Med indførelsen af den generelle internationale omgåelsesklausul videreført og udvidet i dansk skattelovgivning, der er den første af sin slags i dansk retshistorie, muliggøres groft sagt en tilsidesættelse af de ellers gældende regler, hvis Skatteministeriet skønner dette er hensigtsmæssigt. Klausulen er en del af en samlet, international indsats mod skattely. Danmark har udvidet bestemmelsens anvendelsesområde i forhold til EU’s udgangspunkt, og vi er et af de første lande, der har implementeret lovgivningen. 

”Den klausul minder om lovgivning, der ellers kun har hjemme i lande, vi lovgivningsmæssigt ikke ønsker os sammenlignet med. Man kombinerer en løst formuleret omgåelsesbestemmelse med en svækkelse af legalitetsprincippet. Det er betænkeligt, hvilket vi også har rejst i advokatrådets skatteudvalg. Tidligere skatteministre tillod skats medarbejdere at gå ind i folks haver uden retskendelse og havde en høfligt sagt dynamisk holdning til hvilke oplysninger f.eks. teleselskaber skulle udlevere. Nu siger den nye skatteminister, at SKATs medarbejdere skal holde sig væk fra folks haver og at SKAT i øvrigt også skal lade teleselskaber være i fred. Dette viser vilkårligheden i dels lovgivningen dels de forskellige regeringers tilgang til retssikkerhed, herunder sådan noget som boligens ukrænkelighed. ” 

Klausulen hjemler reelt også tilsidesættelse med tilbagevirkende kraft. Selvom omgåelsesklausulen blev vedtaget ultimo april 2015, så ved ingen endnu, hvordan dette kommer til at spænde af. De eksisterende og afprøvede beføjelsers tyngde er betydelige, når Anders Oreby Hansen beskriver dem. 

”Hvis du oplister PET’s beføjelser ved siden af SKATs, så vil de fleste overraskes af, at hvor meget SKAT kan og må, i forhold til PET. Her skal man huske, at vi har en parlamentarisk kontrol af PET. Det samme kan man ikke sige om SKAT, der har én intern retssikkerhedschef med få medarbejdere under sig. Men en uafhængig kontrol med SKAT har vi efter min opfattelse reelt ikke, og her mener jeg den seneste tids debat om indførelsen af enten et lovråd, eller en reelt uafhængig skatteombudsmand er interessant og særdeles relevant. Begge modeller har fordele og ulemper, men uanset hvilken model man vælge, må et af målene være at begrænse politiseringen og vilkårligheden i SKAT’s retsanvendelse. Indfaldsvinklen til mit fag er blandt andet forudsigelighed og retssikkerhed, og så nægter jeg af principielle årsager at opgive min tro på legalitetsprincippet, om end det må erkendes, at det til tider kræver et element af tilvalgt naivitet. Alternativet, nemlig at vi ikke længere har en retsstat, er imidlertid for ubehageligt i min optik. ”

 

Embedsministre

En af realiteterne ved at leve i et demokrati er, at man ikke får ret hver gang. Dette kan Anders Oreby Hansen nemt affinde sig med, men håndhævelsen af den efterfølgende lovgivning, efterlader meget at ønske, mener han. Det er ikke meningen, at embedsmænd skal være selvstændigt politiserende, og til tider efterlade indtrykket af, at det ikke er ministeren, men embedsmændene, der lægger linjen.
”Det er som udgangspunkt ligegyldigt hvilken uddannelse, folk har og hvordan den er stykket sammen. Men det, der betyder noget, er, at hvis du har taget en uddannelse på en vist niveau, så har du skabt dig evnen til at indsamle viden og bearbejde den. Dén systematik skal en minister bruge, for at han eller hun kan udforme en politisk linje, som virkelig er vedkommendes egen skattepolitik. Embedsmænd skal holde sig til at belyse eller tilvejebringe det relevante juridiske grundlag, fremskaffe analyser og tilsvarende. Hvis ikke de to ting holdes nogenlunde adskilt, så logrer halen med hunden i stedet for omvendt. ” 

 

Internationale investeringer

Der er en generel, politisk debat, om hvorvidt Danmark er et attraktivt mål for udenlandske virksomheder eller om den danske konkurrencevirksomhed virker afskrækkende på internationale bukselommer og initiativtagere.
”Det er lidt trist, at når jeg taler med de virksomheder, der er interesseret i et eller andet aktiv i Danmark, så forholder de sig først og fremmest til, at de danske skatteregler konstant er nye og at vi ikke praktiserer et grand father system, som man kender fra mange andre lande, der sikrer, at virksomhedernes betingelser forbliver de samme i hele investeringens levetid. ”
Når en udenlandsk investor skal finde en placering til sin virksomhed, indgår Danmark i en slags region i norden, der indbefatter dele og hjørner af Sverige, Polen, Tyskland og Holland. Regnestykket mellem alt fra transportmuligheder og til tilbagebetaling af investeringer skal helst gå op, men for dansk vedkommende viser der sig et kedeligt faktum.
”Konstateringen er altså den, at i Danmark flytter hegnspælene sig ret hurtigt og dermed kan virksomhederne ikke regne med den cash flow model, de har i hånden, hvis de vælger Danmark. Og med få – og nok hvis man graver lidt i det – atypiske sager, er større green field investeringer i nyetableringer foretaget af udenlandske foretagender da også efterhånden relativt sjældne. Og SKAT’s retsanvendelse og ”produktudvikling” har sin egen særlige rolle i dette spil.

 

Legater og velgørenhed

Socialt udsatte og frivillige initiativer til fordel for mindre grupper i samfundet optager Anders Oreby Hansen og kontrasterer sig skarpt til hans kommercielle og til tider firkantede hverdag. Anders Oreby Hansen er administrator for Otto og Gerda Bings mindelegat, der stiles til dem, der har mest brug for hjælp.

”Det her er jeg egentlig en lille smule stolt af. Det handler ikke om penge, der handler om at gøre noget, der er rigtigt. For mig er især handicapidræt støtteværdigt og meget vigtigt at fremme. Handicapsportsudøvere er i mine øjne rollemodeller og essensen af, at få det bedste ud af sine vilkår. ” 

Rollemodeller i samfundet kommer i mange afskygninger, men især dem, der har sat livet på spil for Danmark, inspirerer og berører Anders Oreby Hansen. 

”Vi er nødt til at tage os ordentligt og respektfuldt af de mennesker, der har draget i krig for Danmark, men som når de kommer hjem efter en udsendelse er blevet psykisk eller fysisk ødelagte. Jeg forholder mig ikke i denne sammenhæng til, om deres udsendelse er rigtig eller forkert. Folketinget har truffet en beslutning om, at de skal sættes ind, og så er det et af demokratiets grundvilkår, at respektere dette. Men soldaternes villighed til at påtage sig den opgave de bliver stillet, og personlige mod under udførelsen heraf, aftvinger min dybeste respekt, og min grundholdning er, at vi ikke skal lade dem i stikken når hjemsendelsesparaden er slut, men sørge for at de har et fornuftigt og anstændigt tilbud, hvis behovet skulle være der.”

Anders Oreby Hansen er Medlem af DIs skattepanel, Danmarks skatteadvokater, Advokatrådets skatteudvalg og Dansk Skattevidenskabelig Forening.