Funktionærloven kan godt tåle at blive set efter i sømmene

August - Henrik Karl Nielsen


Advokat Henrik Karl Nielsen er ekspert i arbejds- og ansættelsesret og har netop set funktionærloven grundigt efter i sømmene. Det gjorde han i forbindelse med arbejdet med sin seneste bog "Funktionærloven", som for nylig er udkommet i 6. udgave. På debatmødet "Modernisering af funktionærloven" den 2. juli hos Karnov Group argumenterede Henrik Karl Nielsen desuden for, at lovgiverne bør give funktionærloven et serviceeftersyn. I dette portræt giver han bl.a. sit bud på, hvor lovgiverne kan placere luppen.

 

Foreningsret supplerer fint arbejdsret 

"Den pinlige sandhed – som ikke alle erkender – er, at ens valg af karrierevej ofte er en sammensætning af tilfælde."

Sådan svarer Henrik Karl Nielsen bl.a. på spørgsmålet, hvorfor han valgte at uddanne sig til jurist og advokat. Jurastudiet valgte han først af pragmatiske grunde. Jura fremstod for ham som en gunstig uddannelse, da han blev student i 1987, for som jurist var arbejdsmulighederne mange og forskelligartede. Senere, da han arbejdede som stud.jur. på et advokatkontor, blev interessen for juraen for alvor vakt.

I dag er Henrik Karl Nielsen advokat hos Koch / Christensen Advokatfirma og har møderet for Højesteret. Hans specialer er ansættelsesret, arbejdsret og foreningsret, og han har fortrinsvis arbejdet for organisationer i bred forstand, herunder faglige organisationer, a-kasser, brancheforeninger og andre interesseorganisationer:

"Foreningsret er en naturlig del af mit arbejdsfelt, og området supplerer arbejdsret fint. Man kan faktisk blive en helt anderledes og bedre rådgiver for en organisation, hvis man både kan føre dens sager og forstå, hvis en enkeltsag kan involvere problemstillinger, der også kan have fremadrettet betydning i og for organisationen langt ud over enkeltsagen," uddyber Henrik Karl Nielsen.

 

Modernisering af funktionærloven

Den 2. juli 2013 afholdt Karnov Group debatmøde under titlen "Modernisering af funktionærloven".

Henrik Karl Nielsen var medinitiativtager til denne event, hvor han sammen med advokat Karen-Margrethe Schebye – og et veloplagt publikum – debatterede og diskuterede funktionærlovens seneste udvikling.

Denne udvikling karakteriserer Henrik Karl Nielsen som "ret defensiv", da der ikke er sket markante eller banebrydende ændringer, siden reglerne om kundeklausuler blev indført for snart 15 år siden. Der er dog løbende – og med kortere og kortere tidsintervaller – kommet lovændringer til og ofte for at sikre, at funktionærloven ikke strider mod EU’s regler.

 

En funktionærsag har ofte mange aspekter

Behovet for en kommenteret udgave af funktionærloven, der skaber overblik og sammentænker en funktionærsags mange aspekter, mener Henrik Karl Nielsen – trods lovens defensive udvikling – i høj grad er til stede:

"Praktikere har hele tiden behov for at kunne slå efter og finde stof om en bestemmelse eller en problemstilling. Og det er vigtigt, at loven er kommenteret og fremstillet i bogform, så loven også hele tiden kan sættes i relief. Den suppleres nemlig af en myriade af andre lovbestemmelser. Og den optimale interessevaretagelse får man ikke for sin klient, hvis man kun bruger funktionærloven. En funktionærsag har ofte også mange andre aspekter."

 

Lovgivere kan placere luppen her

"Er det rimeligt, at nogle regler og forhold gælder for funktionærer, men ikke for andre lønmodtagere?"

Således var ét af Henrik Karl Nielsens spørgsmål på debatmødet. En modernisering af selve funktionærloven er efter Henrik Karl Nielsens mening tiltrængt, da mange af lovens bestemmelser kan føres tilbage til den første funktionærlov fra 1938 eller lovændringen i 1948, og der er sket meget på arbejdsmarkedet siden da.

Henrik Karl Nielsen fremhæver, at det helt grundlæggende kan diskuteres, om funktionærlovens afgrænsning af funktionærbegrebet er tidssvarende. Funktionærloven sikrer f.eks. visse kategorier af medarbejdere ret til et opsigelsesvarsel og beskyttelse mod usaglig opsigelse, mens andre grupper ikke har samme ret og beskyttelse.

En tilsvarende problematik ser Henrik Karl Nielsen i funktionærlovens regler om kunde- og konkurrenceklausuler, som, han mener, bør gælde generelt for lønmodtagere. Desuden påpeger han, at bestemmelserne om kompensation for brug af klausuler fremstår som uigennemtænkte:

"Det koster f.eks. ikke ekstra kompensation, hvis man både underlægger den ansatte en kundeklausul og en konkurrenceklausul. Der betales kun én gang kompensation. Og når den ansatte retter sig efter klausulerne og tager arbejde et helt andet sted, kan lønindtægten fra dette alligevel modregnes i kompensationen. Der er næppe mange andre steder i erhvervslivet, hvor man slipper for en betalingsforpligtelse, hvis modparten leverer den aftalte ydelse!"

 

Læs mere i Erhvervsjuridisk Tidsskrift

Henrik Karl Nielsen kommenterer funktionærlovens kunde- og konkurrenceklausuler yderligere i artiklen "Erhvervsbegrænsninger ved aftale – nogle bemærkninger til Jens Paulsens bog "Arbejdsmarkedsmarkedsklausuler"," Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 3, 2013.