"God jura er sund fornuft sat i system"

Februar - Jens Hartig Danielsen


Månedens forfatter i februar er landsdommer, professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen. Han er redaktør af EU-Karnov og forfatter til en lang række bøger og artikler om EU-retlige, folkeretlige, statsretlige og forvaltningsretlige emner. I 2009 blev han udnævnt til Max Sørensen-professor – ved siden af sit faste professorat. Lige nu er han travl tovholder på Max Sørensen-forelæsningen 2015 – et åbent arrangement på Aarhus Universitet den 17. februar 2015, hvor partner hos Kammeradvokaten Karsten Hagel-Sørensen forelæser under titlen ”Magtadskillelse: Kan og bør de danske domstole være retsskabende?”

 

Den menneskelige historie og det fornuftige system

"I enhver juridisk problemstilling er der en historie, og nogle af historierne er i sig selv spændende og underholdende. Jura er nemlig livet lige her og nu og drejer sig om mennesker og det virkelige liv."

Disse filosofiske refleksioner afspejler Jens Hartig Danielsens grundlæggende og dybtfølte interesse for juraen – med mennesket i centrum.

Jura er dog også sund fornuft. En konkret juridisk problemstilling kan vise tilbage til ældre regler, og noget, der er sket for længe siden. Men afgørelsen træffes efter grundig overvejelse i nuet, fremhæver han og fortsætter:

"I og med at juraen er regler for mennesker og deres gøren og laden, så må den sunde fornuft være det bærende element i den juridiske afgørelse. Man kan måske ligefrem sige, at god jura er sund fornuft sat i system!"

 

Karriere med både dybde og bredde

Jens Hartig Danielsens juridiske specialer ligger inden for den offentlige ret og erhvervsregulering med særligt fokus på EU-retlige, folkeretlige, statsretlige og forvaltningsretlige emner. Han er professor i EU-ret og folkeret ved Aarhus Universitet og netop udnævnt til landsdommer ved Vestre Landsret.

Vejen dertil blev ikke givet ham i vuggegave. Han kan snarere betegnes som mønsterbryder fra en ikke-akademisk familie, der har fået stor succes i både forskningsverden og med at fortolke og formidle jura til praktikeren, der befinder sig ved den juridiske frontlinje.

Selvom Jens Hartig Danielsen både er en højt anerkendt ekspert og væsentlig bidragyder inden for sit juridiske felt, fremhæver han på ingen måde egne karrieremæssige bedrifter. Han vil faktisk helst holde fokus på faglige emner – som i dette interview, hvor han hurtigt drejer samtalen ind på EU-rettens placering i og betydning for dansk lovgivning. Og hans ambition med EU-Karnov.

Ikke desto mindre er Jens Hartig Danielsens karriere imponerende og værd at omtale. Punktnedslag viser både karrieremæssig dybde og bredde: Advokatfuldmægtig, arbejde i advokatvagten, kandidatstipendiat, adjunkt, lektor, professor, ph.d., dr.jur. og nu landsdommer. Hertil kommer en række tillidshverv og priser. I 2007 modtog han f.eks. Reinholdt W. Jorcks og Hustrus Fonds hæderspris til yngre forskere. 

Jens Hartig Danielsen er desuden en flittig forfatter, foredragsholder og rådgiver om EU-retlige emner og spørgsmål. For Karnov Group har han været redaktør for EU-Karnov siden 2010 og er en yderst professionel og højt værdsat samarbejds- og sparringspartner.

 

Det EU-retlige univers

Det EU-retlige system omfatter i dag 28 forskellige staters samarbejde om fælles løsninger på juridiske spørgsmål. Det betyder i praksis, at en lang række kompromiser må indgås, hvilket kan resultere i regler, der giver anledning til tvivl. ”Og som det nogle gange endog kan være svært at se fornuften i,” erkender Jens Hartig Danielsen.

EU-retten spiller i dag en rolle inden for praktisk talt alle livsområder – og EU-lovmøllen maler større og større mængder stof. En stor del af denne lovgivning gælder desuden umiddelbart i dansk ret, som var det lovgivning vedtaget af Folketinget. Hertil kommer, at en væsentlig del af den EU-retlige lovgivning gennemføres i dansk ret gennem lovgivning, der skal fortolkes i overensstemmelse med de bagvedliggende direktiver.

"I nogle tilfælde er den EU-retlige lovgivning ikke af en kvalitet, som vi ellers er vant til herhjemme. Det kalder på et værk som EU-Karnov, der både tilbyder overblik over de relevante regler og detaljerede redegørelser for deres fortolkning," fremhæver Jens Hartig Danielsen.

Det er derfor hans og hans medredaktørers ambition med EU-Karnov at sikre en samlet fremstilling af EU-retten. Værket skal give et godt overblik via introduktion til traktatbestemmelserne og den dertil knyttede EU-lovgivning. Samtidig skal detaljeringsgraden være høj, hvor det er relevant, bl.a. med henvisninger til relevante forarbejder, litteratur og ikke mindst til den omfattende retspraksis fra EU-Domstolen. 

 

Max Sørensen-professor 

Ved siden af sit faste professorat i EU-ret og folkeret blev Jens Hartig Danielsen i 2009 udnævnt til Max Sørensen-professor og leverede i den forbindelse en forelæsning om professor dr.jur. Max Sørensens historie i et retsvidenskabeligt lys. Forelæsningen kastede bl.a. lys over Max Sørensens indflydelse på ændringerne af § 19 og § 20 i Danmarks Grundlov i 1953. De ses i dag som meget væsentlige bestemmelser, der vedrører Danmarks udenrigspolitiske kompetence og suverænitet. På det tidspunkt sås en ophedet sproglig-juridisk debat om forskellen på ”overladelse” og ”overdragelse” af suverænitet. Du kan læse mere i U.2009B.214