Bindende svar bliver bindende… igen

Nyt lovforslag, der netop er sendt i høring, foreslår at ophæve SKATs særlige muligheder for efterfølgende at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver. Dette kan bl.a. få stor betydning for fremtidige generationsskifter, øvrige omstruktureringer af virksomheder og fraflytning fra Danmark, hvor netop spørgsmålet om værdiansættelse ofte volder besvær for de involverede parter.

Skatteministeriet præsenterer plan for modernisering af centrale skattekontrolregler

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag den tredje retssikkerhedspakke under titlen ”Klar og præcis lovgivning”. Der er lagt op til hovedrengøring i de regler, der giver skattemyndighederne mulighed for at kontrollere borgere og virksomheder.

Nyt lovforslag vil sikre ”fortsat” skattefradrag af erhvervsmæssige lønudgifter

Skatteministeriet har netop sendt et lovforslag om at (gen)indføre hjemmel til, at virksomheder kan fratrække erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens ansatte samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet, i høring.

Skattefrie godtgørelser

En gennemgang af praksis viser, at SKATs synspunkt ofte er for vidtgående i forhold til de krav, som SKAT stiller for at acceptere, at sådanne godtgørelser er skattefri for modtageren.

Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver

Vestre Landsret fastslår i ny dom, at revisor, som var repræsenteret af TVC Advokatfirma, ikke havde handlet ansvarspådragende ved at basere sin rådgivning på de faktuelle oplysninger, som klienten havde givet til revisor. På den baggrund frifandt Vestre Landsret revisor fuldt ud i sagen.

Hovedaktionærer er fortsat i SKATs søgelys

SKAT har netop offentliggjort indsatsplanen for 2017, hvori det nærmere er beskrevet, hvilke kontrolaktiviteter SKAT vil have særlig fokus på i det kommende år. Det fremgår bl.a., at der fortsat vil være fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler.

SKAT rejser løbende en lang række sager på aktionærbeskatning, hvor spørgsmålet nærmere er, hvorvidt hovedaktionæren har opnået økonomiske fordele via sit selskab, som ikke er blevet selvangivet. Det kan f.eks. være frie goder såsom bil, bolig og sommerhus samt tilfælde, hvor SKAT mener, at samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet er sket på vilkår, der begunstiger hovedaktionæren således, at der er grundlag for beskatning.

SKAT taberdømt i Østre Landsret

Østre Landsret har netop fastslået, at SKAT ikke var berettiget til at beskatte en caféejer af værdi af fri bil i forhold til en Porsche Cayenne. Landsretten slår fast, at det er op til den erhvervsdrivende selv at bestemme niveauet for sin udgiftsafholdelse – og at SKAT ikke kan blande sig i, om en erhvervsdrivende ønsker at købe en Porsche til erhvervsmæssig benyttelse frem for en Toyota, VW eller anden tilsvarende bil.

Erhvervsbeskatning: Godt nyt for virksomheders skattefradrag for lønudgifter

Efter kritik fra erhvervslivet fastslår skatteminister Karsten Lauritzen, at virksomheder, uanset udfaldet af en verserende sag i Højesteret, fortsat skal kunne fratrække lønomkostninger i forbindelse med opkøb og fusioner i skat. Dette er godt nyt for landets virksomheder, som undgår en ellers frygtet administrativ og økonomisk byrde.

Markant skærpelse på vej overfor skattemæssigt transparente selskaber

Regeringen vil forsøge at dæmme op for, at lønmodtagere i visse tilfælde blot ved at erhverve en ganske beskeden andel i et skattemæssigt transparent selskab, kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende.

Nyt om revisormanualen

Onlineudgaven af Revisormanualen er nu opdateret med de seneste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv. Samme indhold vil være at finde i den trykte udgave, som udkommer i starten af februar.

Nye spændende regler på vej vedrørende muligheden for generationsskifte af erhvervsvirksomheder

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven 2016 aftalte partierne bag finansloven en række tiltag, for at lette adgangen til at generationsskifte familieejede virksomheder. Nu – mere end et år efter – er et lovforslag om lempelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder sendt i høring.

Fradragsmulighederne ved investeringer i solceller og vindmøller ændres væsentligt i nyt lovforslag

Fysiske personer kan ikke længere anvende underskud fra investeringer i bl.a. ejendomme, solceller og vindmøller til at nedbringe skat af anden indkomst.

Nye regler: kapitalejerlån kan være lovlige

Folketinget vedtog den 1. december 2016 lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven betyder at kapitalselskaber efter den 1. januar 2017 har mulighed for lovligt at yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer med flere, hvis en række betingelser er opfyldt. Loven indebærer også, at visse ulovlige kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017 kan lovliggøres.

FSR er bekymret over manglende virksomhedskontrol i ny skatteaftale

FSR – danske revisorer er bekymrede over om ny aftale om SKAT tilfører nok ressourcer til kontrol af virksomheder, der helt bevidst snyder i skat. Med aftalen er der risiko for at de offentlige kasser går glip af et betydeligt milliardbeløb i manglende skat og moms. Penge som fx kunne bruges til skattelettelser eller øget velfærd

Bundskatten hæves og grøn check reduceres

Finansloven: PSO-afgiften afskaffes gradvist i perioden 2017-2022. Det finansieres ved at hæve bundskatten permanent, beskære den grønne check og sænke eller fjerne en række støtteordninger til erhvervslivet

Erklæringsbekendtgørelsen - overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Af registreret revisor Bjarne Aalbæk fra www.fagligafdeling.dk. Faglig Afdeling A/S

 

Generelt ændres erklæringsbekendtgørelsen den 17.6.2016. Dog træder størstedelen i kraft med virkning for erklæringer på regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Dog må de ændrede regler gerne anvendes på erklæringer der afgives 15.12.2016 eller senere.

Revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 150.000 kr. og revisor frakendes sin godkendelse i 1 år

Manglende anvendelse af kvalitetssikringssystemet ved udførelse af erklæringsopgaver.

Bøde på 50.000 kr. til revisor for manglende dokumentation ved revision og vurderingsberetning

Revisor får bøde i sag (42/2015) for ikke at have haft tilstrækkeligt og egnet bevis for måling af varebeholdninger i to selskaber og i konsekvens heraf for indskud af anparterne i samme selskaber til indre værdi i et nystiftet holdingselskab.