Bøde på 50.000 kr. til revisor for manglende dokumentation ved revision og vurderingsberetning

Revisor får bøde i sag (42/2015) for ikke at have haft tilstrækkeligt og egnet bevis for måling af varebeholdninger i to selskaber og i konsekvens heraf for indskud af anparterne i samme selskaber til indre værdi i et nystiftet holdingselskab.

Revisor havde overtrådt god revisorskik idet der ikke var fremlagt dokumentation for, at revisor ved revisionen havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at varebeholdningerne pr. 31. december 2011 var indregnet i overensstemmelse med den i årsrapporterne beskrevne regnskabspraksis eller i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. Dette havde også betydning ved afgivelse af vurderingsberetning samt påtegningen på holdingselskabs åbningsbalance i forbindelse med stiftelse af holdingselskabet ved apportindskud af kapitalandele i to selskaber B ApS og C A/S pr. 16. april 2012.

Desuden indgik B ApS og C A/S i vurderingsberetningen med indre værdi pr. 31. december 2011, uden at anmode B ApS eller C A/S om en balance og resultatopgørelse for perioden 1. januar 2012 til 16. april 2012, eller på anden måde undersøgt om der måtte være forekommet efterfølgende begivenheder, der skulle have regulerende effekt på indre værdi pr. 31. december 2011. Herefter og da det ikke er godtgjort, at revisor i øvrigt har indhentet andet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for vurderingen af værdien af selskaberne ved vurderingsberetningens afgivelse, fandt nævnet, at indklagede har overtrådt god revisorskik vedrørende dette klagepunkt.

Den anden sag (43/2015) afviste Revisornævnet afviste således: ”Som klagen er formuleret, lægger nævnet til grund, at der er tale om rådgivningsarbejde, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, hvorfor klagen afvises”.

Revisor fik således bøden på 50.000 kr. for forholdene i sag nr. 42/2015.
Sag nr. 42/2015 og 43/2015 

Emner: Revision, Vurderingsberetning

Flemming L. Bach

Business Development Manager Flemming Bach, Karnov Group Denmark A/S.

http://www.karnovgroup.dk

Seneste oplæg