Nye spændende regler på vej vedrørende muligheden for generationsskifte af erhvervsvirksomheder

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven 2016 aftalte partierne bag finansloven en række tiltag, for at lette adgangen til at generationsskifte familieejede virksomheder. Nu – mere end et år efter – er et lovforslag om lempelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder sendt i høring.

 

Bo- og gaveafgiften nedsættes

Lovforslaget indeholder bl.a. en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % frem mod 2020 ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder primært til den nære familiekreds.

Den gradvise nedsættelse kommer til at foregå ved, at bo- og gaveafgiften nedsættes til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020. Det fremgår endvidere af lovforslaget, at regeringen vil arbejde på at fjerne bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomheder i 2025.

 

Reel erhvervsvirksomhed

Lovforslaget er målrettet generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder, og der er således ikke tale om en generel afgiftsnedsættelse ved almindelige gaver.

For at sikre at det ikke er muligt at opnå afgiftsnedsættelse ved en kortvarig omlægning af passiv formue til reel erhvervsvirksomhed, foreslås følgende krav til anvendelsen af den nedsatte bo- og gaveafgift:

  • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen
  • Overdrageren eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomheden i mindst 1 år i løbet af overdragens samlede ejertid
  • Erhververen skal opretholde ejerskabet af virksomheden i mindst 3 år

I forhold til overdragerens forudgående ejertidskrav på mindst 1 år, fremgår det af lovforslaget, at dette krav ikke udelukker selskaber, der har været omstruktureret eller er nystiftet i 1-års perioden. Det fremgår imidlertid ikke af lovforslagets bemærkning, hvad der forstås nærmere ved ejet. Hertil må forventes en nærmere præcisering i den senere behandling af lovforslaget – eksempelvis af hvorvidt indirekte ejerskab gennem holdingselskaber er tilstrækkeligt for kravets opfyldelse.

Vedrørende kravet om overdrageren eller dennes nærtståendes aktive deltagelse i virksomheden henvises til den gældende praksis for anpartsreglerne for så vidt angår de personligt ejede virksomheder, hvorefter en arbejdsindsats på 50 timer om måneden i mindst 1 år opfylder kravet. For selskaber opfyldes kravet i stedet ved, at overdrageren eller dennes nærtstående har deltaget i selskabets ledelse i mindst 1 år.

For så vidt angår kravet om erhververens opretholdelse af ejerskabet i mindst 3 år gælder dette for direkte eller indirekte helt eller delvist overdragelse af kapitalandelene i selskabet eller virksomheden. Hertil er det værd at bemærke, at salg af selskabers enkeltaktiver efter omstændighederne også kan være omfattet, såfremt salget reducerer virksomhedens indtægtsgrundlag i et ikke uvæsentligt omfang.

 

Samspillet med ”pengetanksreglerne”

Som en yderligere sikkerhed for at afgiftsnedsættelsen målrettes generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder foreslås, at afgiftsnedsættelsen baseres på gældende regler om overdragelse af virksomheder med skattemæssig succession, således at det er en betingelse for afgiftsnedsættelsen, at virksomheden kan overdrages med skattemæssig succession. Det vil dog ikke være et krav, at man faktisk vælger en successionsoverdragelse, men blot at man opfylder betingelserne herfor.   

 

Begrebet ”pengetank” udvides

Udover nedsættelse af bo- og gaveafgiften foreslås en udvidelse af pengetanksbegrebet. Som reglerne er i dag, anses selskaber for pengetanke, hvis mindst 50 % af indtægterne eller mindst 50 % af handelsværdien af aktiverne vedrører udlejning af fast ejendom og/eller besiddelse af kontantbeholdninger, værdipapirer eller lignende – de såkaldte pengetanksaktiver, målt på gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår.  

I lovforslaget foreslås disse regler justeret således, at man fremover tillige vil betragte ubebyggede grunde og ejendomsprojekter som pengetanksaktiver. Derudover præciseres det i lovforslaget, at oplistningen af pengetanksaktiver ikke skal anses for udtømmende, hvorfor aktiver, der kan sidestilles hermed, også skal medregnes i vurderingen. Sidstnævnte svarer til de i dag gældende regler.

Reglerne gælder for aktiver, der har karakter af passiv kapitalanbringelse, hvilket betyder, at virksomheders domicilbygninger og typehusfirmaers midlertidige udlejning af nyopførte boliger ikke er omfattet. Derudover vil selskaber, der driver næring med værdipapirhandel eller finansieringsvirksomhed, som er underlagt offentligt tilsyn, heller ikke være omfattet.

 

Ændrede regler for sagsbehandlingen

Også sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheder ved generationsskifter bliver ændret, således at fristen for SKATs behandling af gaveanmeldelser præciseres, således at den nugældende 6-måneders frist fremadrettet ikke kan forlænges, men kun suspenderes, hvis SKAT anmoder om yderligere oplysninger. Endvidere vil det blive præciseret i Den juridiske vejledning, at det ved værdiansættelsen af virksomheder påhviler SKAT at godtgøre, at de aktie- og goodwillværdiansættelsescirkulærer, som har været gældende siden 2000, ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien af aktierne eller virksomhedens goodwill.

 

Forventet ikrafttræden

Vedtages lovforslaget i dets nuværende form, vil ovenstående ændringer gælde fra og med den 1. april 2017 dog med den modifikation, at betingelsen om at virksomheder skal kunne overdrages med skattemæssig succession gælder for overdragelser, der sker fra og med den 1. januar 2016.

 

TVC bemærker

I TVC Advokatfirma ser vi overordnet positivt på det fremsatte lovforslag. Siden vedtagelsen af finansloven for 2016 har mange virksomhedsejere og rådgivere ventet spændt på at se, hvad de politiske hensigter i finansloven mere konkret ville udmønte sig i. Med det fremsatte lovforslag formindskes afgiftsbelastningen betragteligt i forbindelse med generationsskifte af virksomheder, og det må i den forbindelse give virksomhedssejere, der står foran et snarligt generationsskifte, anledning til at overveje deres muligheder i forhold til at afvente påbegyndelsen heraf.

I TVC Advokatfirma har vi specialiseret os indenfor generationsskifter, og vi vil derfor følge udviklingen af lovforslaget nøje, så vi kan holde vores kunder og øvrige samarbejdspartnere løbende orienteret om tiltag, der kan have betydning for de pågældende. Her du spørgsmål til det nye lovforslag eller til generationsskifte i øvrigt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os til en uformel drøftelse herom. 

Emner: generationsskifte, erhvervsvirksomheder