Revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 150.000 kr. og revisor frakendes sin godkendelse i 1 år

Manglende anvendelse af kvalitetssikringssystemet ved udførelse af erklæringsopgaver.

Revisionsvirksomheden havde ikke sikret, at kvalitetsstyringssystemet anvendtes ved udførelse af erklæringsopgaver. Erklæringsgivende revisor havde i samtlige gennemgåede enkeltsager undladt at anvende kvalitetsstyringssystem til at sikre, at de blev udført i overensstemmelse med revisorlovgivningen og faglige standarder. Det havde medført at det udførte arbejde havde været mangelfuldt i disse sager.

Den erklæringsafgivende revisor var samtidig revisionsvirksomhedens leder og har dermed i denne egenskab forsømt at drage omsorg for systemets effektive anvendelse. Revisionsvirksomheden har derfor gennem sin ledelse pådraget sig ansvar for ikke at have sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet blev efterlevet på enkeltsagsniveau.

Kvalitetsstyringssystemet indeholdt ikke en tilstrækkelig beskrivelse af procedurer for gennemførelse af obligatorisk efteruddannelse samt gennemførelse af uddannelses- og instruktionsprogrammer, der skal sikre betryggende kendskab til reglerne om hvidvask, hvilket er en overtrædelse af revisorlovens § 28, stk. 1

Vedrørende indklagede revisor personligt:

Efter erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 5, skal en konklusion enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende. Det fremgår af revisionspåtegningerne i de fire kontrollerede enkeltsager, at indklagede har afgivet påtegninger uden forbehold, men med supplerende oplysninger, hvoraf fremgår, at der ikke er udført revisionshandlinger i årets løb, ligesom det ikke har været muligt for indklagede at udføre sædvanlige revisionshandlinger, hvorfor der ikke kan afgives erklæringer med sikkerhed. Da indklagede efter det anførte ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskaberne var uden væsentlige fejl, burde indklagede have taget forbehold herfor, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2. Det følger af erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 3, at supplerende oplysninger ikke kan erstatte et forbehold. Det forbehold, som indklagede skulle have taget, burde endvidere have givet anledning til en modifikation af konklusionen i de enkelte erklæringer, hvilket ikke er sket.

Tilsynet har i klagepunktet henvist til yderligere 6 afgivne revisionspåtegninger, hvor der er afgivet tilsvarende supplerende oplysninger. Det drejer sig således om 6 påtegninger på årsrapporter for selskaber, som af Erhvervsstyrelsen er blevet pålagt revision, og hvor indklagede har afgivet påtegninger af en helt tilsvarende ordlyd som i de fire kontrolsager. Nævnet finder, at der også i disse tilfælde er sket overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens §§ 5-7

Der savnedes dokumentation for, at revisors erklæringsarbejde levede op til gældende krav med hensyn til planlægning af arbejdet, og at dokumentationen for revision af væsentlige og risikofyldte områder i samtlige de kontrollerede enkeltsager var ganske utilstrækkeligt, ligesom der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger.

Disse krav var en følge af god revisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet eller – som i det foreliggende tilfælde - manglende anvendelse af et kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor personligt for at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt har overtrådt god revisorskik.

Endvidere har indklagede ikke udarbejdet revisionsprotokollat vedrørende revisionen for samtlige de kontrollerede enkeltsager, hvilket er i strid medrevisorlovens § 20, stk. 1.

Endelig var der i årsrapporten 2013 for C ApS under afsnittet “Anvendt regnskabspraksis” ikke omtale af selskabets anvendte regnskabspraksis for regnskabsposten “Grunde og bygninger”, der i balancen var medtaget til 530 t.kr. svarende til 64 % af balancesummen. Det lægges endvidere til grund som ubestridt, at der ikke foretaget afskrivninger på bygningen. Der burde være taget forbehold herfor, og det manglende forbehold udgør en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen og god revisorskik.

Bødens størrelse skyldtes at var tale om gentagelsestilfælde, da virksomheden tidligere var tildelt bøde på 100.000 kr. da kvalitetssikringssystemet dengang ikke levede op til lovgivningens krav.

Rettighedsfrakendelse for revisor personligt skyldes også gentagelsestilfælde.

Efter revisorlovens § 44, stk. 2, kan Revisornævnet frakende godkendelsen for en periode på 6 måneder og indtil 5 år eller indtil videre, hvis en revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde.

Et flertal af Revisornævnet fandt, at de foreliggende overtrædelser var af en grovhed og karakter, der viser indklagedes manglende forståelse af revisors opgaver, herunder opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant, idet han systematisk i 10 tilfælde har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, med supplerende oplysninger, hvor de supplerende oplysninger er i åbenbar modstrid med indholdet af erklæringens konklusion, som burde have været modificeret. Hertil kommer de yderligere forhold, som indklagede er fundet skyldig i, samt at indklagede tidligere er straffet for overtrædelser af samme karakter. Vi finder således, at de udviste forhold sammenholdt med, at der foreligger en gentagelsessituation, giver grund til at antage, at den indklagede revisor ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde.

Betingelserne for at frakende indklagede revisor godkendelsen efter revisorlovens § 44, stk. 2, var opfyldt, og frakendte indklagede revisor godkendelsen i 1 år.

Sag nr. 73/2015 og 74/2015

Emner: Revision, Frakendelse, Bøde, Godkendelse

Flemming L. Bach

Business Development Manager Flemming Bach, Karnov Group Denmark A/S.

http://www.karnovgroup.dk

Seneste oplæg