Af Dan Poulsen / Foto: Dan Poulsen

Stor i verden for lille i Danmark


Som beskrevet i artiklen, der indleder dette nummer af Taxo, er det udelukkende landets største virksomheder, der af Skattestyrelsen inviteres med i Tax Governance. Men hvad med mellemstore og små virksomheder eller – som i andre tilfælde – en stor koncern, der bare ikke er stor nok i Danmark?


Tommy Hansen

48 år

Nordic Tax Director, L’Oréal Danmark A/S siden 2015
2008-2015: Corporate Tax Manager, Tax Manager og Financial controller hos, IC Group A/S
1995-2001: Revisor hos Info-Revision A/S
HD (R) fra 1999 og master i Skat, enkeltfag International Skatteret (2016), EU Skatteret (2017), CBS


Ønsker de at være en del af TG? Er der fordele ved TG, de ikke er forundt? Er der elementer i TG, der er så relevante for dem, at de ønsker at komme på Skattestyrelsens invitationsliste?

Vi har stillet spørgsmålene til L’Oréal, hvor de besvares af Nordic Tax Director Tommy Hansen i L’Oréal Danmark A/S. Aktiviteterne i Danmark udgør – rundt regnet – 5 % af virksomhedens omsætning og 2,7 %, når vi taler EBITA, baseret på Tommy Hansens første svar i denne Q&A, hvor spørgsmål og svar er udvekslet skriftligt. 

 

Q Beskriv kort L’Oréal Group og L’Oréal Danmark A/S i størrelse?

L’Oréal Group er verdens førende kosmetikvirksomhed, som i 2019 realiserede en omsætning på ca. 30 mia. €, EBIT på ca. 5,5 mia. € og ca. 88.000 ansatte. Tilsvarende havde L’Oréal Danmark A/S i 2019 en omsætning på ca. 1,5 mia. DKK (ca. 200 mio. €), EBIT på 147 mio. DKK (20 mio. €) og ca. 525 ansatte.

Q Hvad kender du til Tax Governance i Danmark?

Tax Governance i Danmark er et formaliseret samarbejde, som danskbaserede koncerner indgår med Skattestyrelsen, baseret på en hensigtserklæring supporteret af en specifik vejledning. Deltagelsen i Tax Governance-samarbejdet er frivilligt for de danskbaserede koncerner, men Skattestyrelsen kan invitere udvalgte koncerner. Formålet med Tax Governance er, at både koncernen og Skattestyrelsen opnår et højt niveau af gensidig sikkerhed for, at koncernens forskellige indberetninger til Skattestyrelsen er korrekte, og dermed minimerer risikoen for korrektion af indberetningerne ved efterfølgende kontroller. Samarbejdet er baseret på, at koncernen identificerer egne risici og gennemgår egne forretningsprocesser samt implementerer interne kontroller, der sikrer korrekte indberetninger og betalinger. Det er en forudsætning for samarbejdet, at dialogen er åben og transparent.

Q Hvad er interessant for L’Oréal Danmark ved Tax Governance?

Det vil dog være interessant for os at deltage i, hvis en lettere og justeret version af Tax Governance bliver tilbudt af Skattestyrelsen, som vil passe bedre til mellemstore selskaber og datterselskaber af udenlandske koncerner. Det nuværende Tax Governance-samarbejde er ikke relevant for L’Oréal Danmark, da vi er et datterselskab af en udenlandsk koncern.
Det kunne f.eks. være interessant, hvis man får tilknyttet en fast kontakt hos Skattestyrelsen (key account-kontakt), som håndterer den daglige kontakt med en åben og transparent dialog omkring forskellige emner, som kræver opmærksomhed. Denne key account-kontakt koordinerer også inddragelse af andre afdelinger eller styrelser, hvor det giver mening. Det er klart, at parterne ved en justeret version ikke vil kunne opnå det samme niveau af sikkerhed for alle områder, hvor der foretages rapporteringer til Skattestyrelsen.
Jeg forudser, at et justeret samarbejde ville hjælpe begge parter til at fokusere på specifikke dedikerede områder under fremtidige kontroller og dermed være mere effektiv i fastsættelsen og behandlingen af potentielle korrektioner som følge af den åbne og transparente dialog.

Q Ønsker L’Oréal Danmark at være en del af det danske Tax Governance-program? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Vi støtter initiativet og tror på en øget og mere åben dialog med Skattestyrelsen, der som følge heraf bedre kan vejlede virksomhederne. Som et mellemstort selskab er vi på nuværende tidpunkt ikke i målgruppen, men vi undersøger mulighederne med stor interesse. Det ville give mere mening for os at deltage i et Tax Governance-samarbejde, der er tilpasset til de mellemstore selskaber.

Q Hvilke aspekter i Tax Governance ser du som værende interessante og relevante for L’Oréal Danmark?

Som Tax Director arbejder jeg med at give sikkerhed og præcise rammer for vores forretning og drift. I den forbindelse kan Tax Governance-samarbejdet hjælpe os med at blive mere præcise og beslutsomme i vores analyser, anbefalinger og tax management. Det vil også hjælpe både os som skatteyder og Skattestyrelsen til at målrette og optimere anvendelsen af deres ressourcer.
Jeg antager, at den øgede åbne og transparente dialog mellem skatteyder og Skattestyrelsen vil medvirke til at mindske skatte- og momsgabet i Danmark.

Q Hvad i det danske Tax Governance ser du som oplagt, at I bliver en del af?

Under forudsætningerne af, at der er et justeret Tax Governance-samarbejde, som kan tilpasses selskabernes størrelse, ville de mest oplagte områder være selskabsskat- og momsrelaterede emner.

Q Hvad mener du, at Tax Governance kan give, som er bedre end det, der er ift. samspillet mellem jer og skattemyndighederne i Danmark?

I dag er den primære kontakt, vi har med Skattestyrelsen, hvis de foretager en kontrol. I fremtiden vil en øget åben og transparent dialog med Skattestyrelsen medvirke til at reducere Skattestyrelsens efterfølgende kontroller, og begge parter kan spare ressourcer i forhold til disse kontrolaktiviteter. Det vil øge Skattestyrelsens kendskab til f.eks. datterselskaberne af udenlandske koncerner samt minimere antallet af ressourcekrævende sager.

Q Hvad stiller det af nye krav til jer som virksomhed? Med andre ord: Hvor langt er I i forhold til at skaffe jer de nye indsigter om egne processer m.m., som de i dag involverede virksomheder påpeger som ressourcekræ-
vende, særligt i startfasen?

Det stiller sådan set ikke nye krav. Men det forudsætter, at vi sætter os ind i, hvad skattemyndighederne skal bruge af information, for at kunne indgå i et Tax Governance-samarbejde, samt at formatet for informationen er afstemt imellem parterne. Det er denne del, som kan være ressourcekrævende, da man skal beskrive processer og kontroller for en tredjepart, som ikke kender virksomheden i forvejen.

Q Hvor meget er I på nuværende tidspunkt klar til eller i stand til at levere på de krav om Tax Control Framework og indsigt i egne processer?

Det kommer helt an på, hvilken type af Tax Control Framework der bliver tilgængelig for mellemstore virksomheder. Så længe balancen mellem formålet med det og ressourcebehovet er positivt, så er vi klar til at levere det, der kræves.

Q Hvad har din virksomhed af kendskab til TG i udlandet? Er I inviteret med i andre lande af skattemyndighederne der?

Vi kender naturligvis til OECD’s multilaterale ICAP, og vi kender også til lignende Tax Governance-samarbejder i andre lande, bl.a. Australien, UK eller Frankrig, hvor man har en ordning, der hedder ”Relation de Confiance”.
I nogle lande er det obligatorisk, hvis virksomheden har en vis størrelse, og i de tilfælde vi er omfattet, deltager L’Oréal naturligvis. I andre lande, hvor det er frivilligt, undersøger vi grundigt, hvad det kræver at deltage, inden vi indgår i et eventuelt samarbejde. I de nordiske lande har vi ikke modtaget invitationer til Tax Governance-samarbejde.

Del artiklen