Spørgsmål & svar

Læs Oles svar på spørgsmål stillet under webinare herunder. 
 

Hjælpepakker

Spørgsmål: Er der noget afklaring ift. virksomhedsomdannelse og statens hjælpepakker? Mener Erhvervsstyrelsen skulle komme med noget vejledning.

Svar: Mig bekendt er der ingen tiltag på vej i relation til virksomhedsomdannelse med støtte i Statens hjælpepakker.

 

Ejendom ud af VSO

Spørgsmål: Hvordan får man sådan en ejendom ud af VSO (hvor der er andre virksomheder)

Svar: Det kommer an på, om ejendommen sælges, eller om ejendommen udtages til privatøkonomien.

Ved salg skal salgssummen indgå i ejendomsregnskabet.

Ved udtagning til privatøkonomien:

Udgangspunktet er en bruttohævning i hæverækkefølgen (hvor gæld, som skal udtages ultimo, skal behandles som et indskud).

Alternativt kan der indbetales et kontant beløb på mellemregningskontoen forud for udtagningen, hvorved en hævning kan undgås, da der i så fald kan ske debitering af værdien på ejendommen på mellemregningskontoen i stedet for på hævekontoen.

Alternativ metode:
VSL § 15, stk. 3 og VSL § 15 a indeholder en alternativ metode ved salg af én af flere virksomheder i VSO, hvorefter det er muligt at hæve op til nettovederlaget uden om hæverækkefølgen, mod forholdsmæssig endelig beskatning af opsparet overskud og forholdsmæssig beskatning af årets overskud (forudsat, at indskudskontoen ikke er eller bliver negativ). Efter denne metode hæves direkte på indskudskontoen, og hvis indskudskontoen dermed bliver negativ, får det den konsekvens, at der ikke kan spares op i VSO.

 

Flere virksomheder og VSO

Spørgsmål: Kan man så have en virksomhed (udlejning til forældre): kan man have en sådan virksomhed udenfor VSO og samtidig have VSO med øvrig virksomhed?

Svar: Nej. Driver en person flere virksomheder, skal alle virksomheder behandles efter samme metode VSO eller PSL almindelige regler (Kapitalafkastordningen som også er et alternativ er ikke relevant p.t., da kapitalafkastsatsen er 0).

Ægtefæller kan frit og uafhængigt af hinanden vælge beskatningsplatform, hvis begge ægtefæller deriver erhvervsmæssig virksomhed.

 

Succession ved forældre lejlighed

Spørgsmål: Hvis der kun succederes i ejendomsavance på en forældre lejlighed mellem ægtefæller, skal det så være pr 1/1 - er det ikke kun ved succession i VSO?

Svar: Det er korrekt, at hvis der sker overdragelse af ejerskabet mellem ægtefæller, så er der obligatorisk succession, og at ejerskabet kan overdrages når som helst i året.

Hvis der sker overdragelse af driften, skal overdragelsen være pr. 1/1, da ægtefællebeskatningsreglerne gælder for et helt år ad gangen.

Ved overdragelse af driften er der obligatorisk succession i VSO og ved overdragelse af ejerskabet er det valgfrit, om ægtefællen vil succedere i VSO.

 

Forældre lejlighed og lejekontrakt

Spørgsmål: Kan man skrive sin søn ud af lejekontrakt, og således alene leje ud til hans kæreste (ikke nærtbeslægtet), og undgå lovindgreb?

Svar: Spørgsmålet kan pt. Ikke besvares, da lovgivningen, som er bebudet med virkning fra og med 2021, p.t. ikke er fremsat.

Det vil næppe blive en ”farbar vej”.

 

Anskaffelsessum på anparter

Spørgsmål: Tales der om anskaffelsessum på anparter før eller efter modregning af opsparet overskud ved kravet om omdannelse af alle virksomheder ved negativ anskaffelsessum på anparter?

Svar: Det er før modregning af eventuelt opsparet overskud, at anskaffelsessummen ikke må være negativ.

 

*Ovenstående spørgsmål er besvaret skriftligt den 23/6 2020 af Ole Aagesen.