Faglig viden – direkte til dig


Stejle viljer - sognepræsten og den giftelystne murersvend

19. maj 2017

Allerede inden Emilie P. i 1882 indgik ægteskab med murersvend August Ludvig Jensen, var hun straffet for løsagtighed. Under ægteskabet kunne han undertiden ikke komme ind i sin lejlighed, fordi hun havde mandfolk hos sig, som formente ham adgang. I 1893 forlod hun ham, medtagende alt bohavet, og blev i 1896 indskrevet som offentligt fruentimmer. I de følgende år fik Jensen to børn med forskellige kvinder, som han trolig alimenterede til, men herefter ønskede han at indgå nyt ægteskab med Marie Amalie Lundquist. Han opnåede i april 1902 skilsmisse ved kgl. bevilling og henvendte sig til sognepræst Julius Ifversen, Helligkors sogn på Nørrebro, brudens hjemsogn, med henblik på brylluppet. Pastor Ifversen lod lyse to gange til ægteskab fra prædikestolen, men nægtede herefter at udføre vielsen under henvisning til, at mureren havde indledt forholdet til sin forlovede inden det første ægteskabs opløsning og således havde levet i hor.


150 års menneskeret i Ugeskrift for Retsvæsen

19. maj 2017

I anledning af Ugeskrift for Retsvæsens 150 års jubilæum behandles menneskerettens rolle for retsudviklingen, som den ser ud fra ugeskriftets perspektiv.

 


Ugeskrift for Retsvæsen gennem 150 år III: Den litterære afdeling

10. maj 2017

I anledning af 150-årsjubilæet for Ugeskrift for Retsvæsen tegner denne artikel nogle linjer i tidsskriftets historie. Denne artikel handler særligt om den litterære afdeling. Artiklen udgør den tredje af tre artikler på dette site. Disse tre artikler er i samlet form bragt i UfR 2017.


Når samliv ophør, og jura træder til

08. maj 2017

Den første højesteretsdom om ugifte samlevendes formueforhold.


Dommens dag for Blekingegadebanden - en til dels personlig beretning om en skæbnesvanger nævningesag

26. april 2017

1. Torsdag den 13. april 1989 anholdt politiet fem personer med tilknytning til den gruppe, der senere skulle blive kendt som Blekingegadebanden. Anholdelsen havde sin direkte baggrund i det røveri mod posthuset i Købmagergade og det efterfølgende drab på en ung politibetjent, som mere end et kvart århundrede senere stadig optager sindene 1. Næppe nogen anden kriminalsag har gennem årene fået så megen offentlig opmærksomhed som netop sagen mod Blekingegadebanden.


Eksempler på retspraksis gennem 150 år

19. april 2017

Der har fra tidernes morgen været ført retssager både civile og straffesager ved domstolene om næsten alt mellem himmel og jord. Mange tvister har været tidstypiske forstået på den måde, at de er præget af den tid, sagen er behandlet i, eller de er opstået på en særlig baggrund. Tænk f.eks. på 2. Verdenskrig og de særlige sager, der blev behandlet i forbindelse med retsopgøret, selskabstømmersagerne og de mange sager, der var i halvfemserne i forbindelse med almindelige menneskers køb af anparter i kommanditselskaber for at få fradrag i skatten, men hvor det ikke var gået, som kommanditisterne havde forestillet sig.


To sønderjyske præster efter krigen 1864

19. april 2017

Artiklen omhandler tohøjesteretsdomme fra 1871 og 1877 med udgangspunkt i krigen 1864. I den første krævede den afskedigede biskop over Als og Ærø, som efter krigen forblev som sognepræst på Als, pension m.v. fra den danske stat, hvilket nægtedes ham med begrundelse, at han var trådt i fremmed tjeneste, og i den anden straffedes 12 præster, som noget irregulært havde indviet en højskolelærer som frimenighedspræst i Sønderjylland, med bøde, da kun en biskop måtte ordinere. I begge sager havde retten næppe andet valg, men eftertiden og Sønderjylland må være disse præster taknemmelige.


Udviklingen vedrørende sagkyndige erklæringer mv. til retssager og voldgiftssager

05. april 2017

Artiklen er skrevet i anledning af UfR’s 150-års jubilæum i 2017. Den gennemgår retstilstanden og baggrunden for denne for så vidt angår spørgsmålene om sagkundskab i eller foran dommersædet, reglerne om syn og skøn efter reformerne i 2014 og 2017, nye præciserende regler fra 2017 om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer og juridiske responsa samt brugen af sagkyndige erklæringer under voldgift. 


Ugeskrift for Retsvæsen gennem 150 år II: Den elektroniske domssamling

22. marts 2017

I anledning af 150-årsjubilæet for Ugeskrift for Retsvæsen tegner denne artikel nogle linjer i tidsskriftets historie med særligt henblik på de seneste års udvikling af den elektroniske udgave af UfR’s domssamling. Artiklen udgør den anden af tre artikler på dette site. Disse tre artikler er i samlet form bragt i UfR 2017.


Fra Haabløse Slægter og Bel-Ami via Barbarkvinder til Fanny Hill

15. marts 2017

Artiklen omhandler højesteretspraksis om pornografiske skrifter af litterær betydning med særligt henblik på Haabløse Slægter, Bel-Ami, Barbarkvinder og Fanny Hill samt uden for Danmark Madame Bovary, Den røde rubin og Lady Chatterley’s Lover. Det ses, at litterær værdi aldrig har været en sikker garanti mod domfældelse, men også at udviklingen siden 1918 i tiltalepraksis indtil afkriminaliseringen i 1967 gik i stadig mere liberaliserende retning.   


Topløs Sanne Salomonsens ufrivillige optræden i Rapport

15. marts 2017

Den julidag i 1983, hvor grunden til den sag, der her skal omtales, blev lagt, havde været en rigtig dejlig sommerdag. Høj dansk himmel og virkelig varmt.


Det – næsten – perfekte dobbeltmord

23. februar 2017

Den 5. november 2001 stadfæstede Højesteret Vestre Landsrets nævningedom af 26. juni 2001, hvorefter T for bl.a. dobbeltdrab blev idømt fængsel på livstid. T var indisk statsborger og de myrdede en grønlandsk mor C og hendes 2-årige barn N. Drabene var begået i perioden 9.-12. oktober 1999 i eller ved et sommerhus på Fanø.


Dommerrevolten i UfR - Et aspekt af en tidligere ugeskriftsredaktørs forfatterskab

23. februar 2017

Det er ikke sædvanligt, at der i Ugeskrift for Retsvæsen kommer indlæg, der medfører en heftig diskussion mellem forskellige bidragydere. Og giver en artikel anledning til bemærkninger, foregår det som regel stille og fredeligt uden de store armbevægelser.


Ret og retfærdighed i Ugeskriftet

16. februar 2017

I 1953 udgav Alf Ross bogen Om ret og retfærdighed (RR), der havde undertitlen En indførelse i den analytiske retsfilosofi. Bogen indeholdt nyt, men er ligeledes på en række punkter en mere eller mindre fastholdelse og opsummering af de opfattelser, som Ross tidligere havde tilkendegivet i forskellige værker.


Ugeskrift for Retsvæsen gennem 150 år

16. februar 2017

I anledning af 150-årsjubilæet for Ugeskrift for Retsvæsen tegner denne artikel nogle linjer i tidsskriftets historie med særligt henblik på de seneste års udvikling af den trykte udgave af UfR’s domssamling. Artiklen udgør en ud af tre artikler på dette site.


Interview: På sporet af den tabte tid – og fremtiden

15. februar 2017

Den 16. februar 2017 fejrer Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) 150 års jubilæum. I den anledning har Karnov Group interviewet Mads Bryde Andersen, som siden 1992 har været ugeskriftets koordinerende domsredaktør og fra 2003 desuden hovedredaktør for ugeskriftets litterære afdeling.

Træf bedre beslutninger. Hurtigere.

Få nem adgang til komplet, kvalitetssikret og konstant opdateret information om dansk lovgivning. Alt er samlet ét sted og perspektiveret af fagspecialister.

Karnov Group