Med Arbejdsmiljø - ABF får du:


Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udsendes elektronisk 1 gang om måneden og giver dig overblik over nye regler og love inden for arbejdsmiljø.

Domme og afgørelser

ABF indeholder arbejdsmiljødomme og arbejdsskadeforsikringsdomme fra Ugeskrift for Retsvæsen samt ankenævnsafgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Omtaler af nye udgivelser

Med ABF Online, får du omtaler af nye udgivelser om arbejdsmiljø som f.eks. branchevejledninger og forskningsresultater m.m.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30