Vidensbase - Andet


Licensvilkår for onlineprodukter

Gældende fra april 2024

 

Licensvilkår for licensering af Karnov Group Denmark A/S Online Produkter

1. Introduktion

Licensvilkårene fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for licensering af Karnov Group Denmark A/S (Karnov Group) Online Produkter. Såfremt Licenstager tilkøber yderligere ydelser hos Licensgiver, omfattes sådanne ydelser automatisk af Licensvilkårene, medmindre der gælder særskilte vilkår for den tilkøbte ydelse.


1.1 Definitioner

Licensvilkårene anvender følgende definitioner:

”Aftalen”

Parternes aftale, som den er udstedt ved aftalens indgåelse.

”Licensgiver” 

Karnov Group Denmark A/S

”Licenstager”

Kunden, som har indgået aftale med Licensgiver om levering af det Licenserede

”Brugere”

Alle, der har adgang til det af Licenstager Licenserede produkt, herunder medarbejdere, studerende og andre brugere.

”Licenserede”

De af Licensgivers onlineprodukter, som Licenstager betaler licensafgift for, og som er underlagt disse Licensvilkår.

”Licensretten” 

Licenstagers brugsret til det Licenserede, som denne opnår ved accept af Licensvilkårene og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter, jf. Licensvilkårenes pkt. 2.1 og de til Aftalen knyttede bilag.

”Licensvilkår(ene)” 

Nærværende licensvilkår, bilag hertil samt eventuelle efterfølgende tilføjelser eller ændringer, herunder prisændringer, jf. Licensvilkårenes pkt. 13.

”Licensafgift”

Den afgift Licenstager betaler for adgangen til produkterne i abonnementsperioden            

”Abonnementsperiode”

Den periode som Licenstager, har købt adgang til produktet

2. Licensrettens omfang

2.1 Brugsret til det Licenserede

Ved accept af Licensvilkårene og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene.

Brugsretten giver blandet andet Licenstager ret til i forbindelse med sædvanlig anvendelse af det Licenserede at foretage blandet andet følgende handlinger:

 • at foretage søgninger,
 • at udskrive fysisk og elektronisk,
 • at kopiere elektronisk til egne dokumenter,
 • at kopiere fysisk indhold til intern anvendelse hos Licenstager,
 • at dele indhold med andre Brugere hos Licenstager,
 • at downloade dele af det Licenserede,
 • at tilføje noter til eget eller virksomhedens brug, hvor det er muligt,
 • at oprette adviseringer om nyt og ændret indhold i det Licenserede,
 • at oprette mapper for relevante dokumenter, som ved hjælp af det Licenserede kan deles med Licenstagers øvrige Brugere,
 • at deltage i digitale eller fysiske undervisningsforløb og i forbindelse hermed opnå og downloade diplomer og certificeringer.

Yderligere brugsrettigheder kan følge af licensvilkårene for særskilte produkter, jf. de til Licensvilkårene knyttede bilag.

Informationer og data, der udgør hele eller dele af det Licenserede hentet af Licenstager, må ikke anvendes i eller til virksomhed, der konkurrerer med Licensgivers til enhver tid værende forretningsområder.

Det Licenserede eller dele heraf må ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand. Licenstager må dog til tredjemand videregive materialesamlinger eller lignende, som Licenstager, har sammenstillet ved brug af det Licenserede, såfremt udlevering heraf er nødvendig for Licenstagers rådgivning af klienter, herunder i forbindelse med tvister og i processkrifter.

 

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må Licenstager ikke - og må ikke tillade nogen tredjepart - på nogen måde at ændre det Licenserede eller andet materiale udleveret af Licensgiver.

2.2 Tekniske forudsætninger for anvendelse af det Licenserede

Licenstager er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browser-programmel til fremvisning af det Licenserede. Licenstager er bekendt med, at mulighederne for at anvende det Licenserede afhænger af Licenstagers valg af browser-programmel. Licensgiver sikrer, at almindeligt anvendte browsere understøttes. Licenstager vil ved henvendelse til Licensgiver kunne få oplyst, hvilket browser-programmel der kan anvendes til fremvisning af det Licenserede. Licensgiver er berettiget til at ændre sit programmel med den virkning, at Licenstager er nødt til at anskaffe og installere nyt browser-programmel for at være i stand til at anvende det Licenserede. Licenstager er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til Licensgivers server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

2.3 Overholdelse af Licensvilkårene

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers Brugere er informeret om og overholder Licensvilkårene samt respekterer Licensgivers immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Licensgiver kontrollerer løbende, at licensvilkårene overholdes. Såfremt Licensgiver får begrundet formodning om, at Licenstager overtræder licensvilkårene, skal Licenstager på Licensgivers forlangende skriftligt redegøre for forhold af betydning for vurderingen af, om licensvilkårene er overtrådt. Licenstager er altid ansvarlig for Licenstagers Brugers brug af det Licenserede.

2.4 Fortrydelsesret

Såfremt Licenstager er forbruger, har Licenstager i henhold til forbrugeraftaleloven som udgangspunkt 14 dage til at fortryde købet af det Licenserede. Licenstager anerkender, at en eventuel fortrydelsesret ophører, når det Licenserede produkt tages i brug. Licenstager er således indforstået med, at fortrydelsesretten kun kan udnyttes indtil det tidspunkt, hvor brug af det Licenserede aktiveres. Hvis Licenstager ikke er forbruger, har Licenstager ikke adgang til at fortryde købet af det Licenserede

3. Adgang til det licenserede

Afhængig af abonnementstypen opnås der adgang til det licenserede enten via en adgang fra Licenstagers IP-adresse, via den enkelte Brugers personlige password, eller en kombination heraf.

3.1 Adgang via IP-adresse 

Berettiget til at anvende det Licenserede er alene de(n) Bruger(e), som Licensgiver i henhold til Aftalen med Licenstager og Licensvilkårene har udstedt personligt password til. En Bruger må alene foretage login til det Licenserede fra tre enheder ad gangen.

Licenstager og dennes Brugere må ikke give tredjemand adgang til det Licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager og dennes Brugere ikke må videregive de(t) af Licensgiver udstedte password(s) til tredjemand.

Er Licenstager en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, mv., må Licenstager heller ikke give andre medarbejdere end de(n) Bruger(e), Licensgiver har udstedt password til, adgang til det Licenserede via online service, internet eller intranet, ligesom Licenstager ikke på anden måde må videregive de af Licensgiver udstedte password(s) til andre medarbejdere.

3.2 Adgang via personligt password

Licenstager kan alene få adgang til det Licenserede ved login fra den IP-adresse samt den/de fysiske adresse(r), der er angivet i ordrebekræftelsen.

En Aftale om adgang til det Licenserede via Licenstagers IP-adresse giver, under visse betingelser, Licenstagers ansatte mulighed for at få oprettet et personligt password til de erhververede produkter.

Et personligt password er aktivt indtil ophøret af Aftalen, medmindre den pågældende medarbejders ansættelsesforhold med Licenstager forinden er ophørt. Det er Licenstagers ansvar at orientere Licensgiver om et ophørt ansættelsesforhold, da retten til at anvende det personlige password ophører fra og med datoen for ophøret af ansættelsesforholdet.

4. Opdatering og ændring af det Licenserede

Licensgiver har ret til løbende at ajourføre og opdatere det Licenserede, når Licensgiver finder det nødvendigt. Sådan ajourføring og opdatering medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, herunder giver sådanne ændringer af det Licenserede ikke Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver.

Licensgiver er endvidere berettiget til at foretage ændringer i funktionaliteten af det Licenserede, herunder fjerne og/eller ændre funktioner, som Licensgiver finder nødvendigt for generelt at kunne levere den bedst mulige ydelse over for sine kunder. Sådanne ændringer af funktionaliteten af det Licenserede medfører heller ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, ligesom sådanne ændringer af det Licenserede ikke giver Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver. En fjernelse af væsentlige funktioner, såsom funktioner der understøtter fremsøgning af dokumenter, overvågning og udskrivning, skal imidlertid anses at udgøre en ændring af Licensvilkårene. Ved en sådan fjernelse gælder således alt det anførte i Licensvilkårenes pkt. 13, hvoraf bl.a. følger, at fjernelsen skal varsles som nærmere beskrevet i pkt. 13.

5. Rettigheder

5.1 Rettigheder til det Licenserede

Licensgiver, eller tredjemand fra hvem Licensgiver afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Licenserede, herunder til html-kode, tekst, billeder eller andre elementer, som Licenstager, kan opnå adgang til via Karnov Group Online Produkter. Ophavsretten omfatter desuden ethvert fysisk materiale, herunder brugermanualer og undervisningsmateriale, der er udleveret af Licensgiver til Licenstager. Endelig er tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold som stilles til rådighed beskyttet efter lov om ophavsret. Licensgiver forbeholder sig således alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Licenstager skal respektere Licensgivers rettigheder, og Licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder sikkerhedskoder, ligesom Licenstager ikke må ændre eller fjerne angivelser i det Licenserede vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende.

5.2 Rettigheder til noter 

Licenstager og dennes Brugere har mulighed for at skrive egne noter i onlinetjenesterne. Licenstager og dennes Brugere disponerer selv over egne noter. Licensgiver benytter således ikke noter udarbejdet af Licenstager eller dennes Brugere til egne formål.

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter alle noter udarbejdet af Licenstager eller dennes Brugere ved ophør af Aftalen, og at individuelle Brugeres noter vil blive slettet ved ophør af ansættelsesforholdet mellem en Bruger og Licenstager og i forlængelse af besked fra Licenstager om ophørt ansættelsesforhold se punkt 3.

Licenstager sikrer, at Licenstagers Brugere er informeret om, at Brugernes noter vil blive slettet ved ophør af Aftalen og ved ophør af ansættelsesforhold med Licenstager. Eventuelle tvister mellem Licenstager og dennes Brugere vedrørende retten til noter samt sletning af noter er således Licensgiver uvedkommende.

6. Betaling for det Licenserede 

6.1 Betalingsfrist

Licensafgiften betales forud for abonnementsperioder af 12 måneder ad gangen. Licensgivers betalingsbetingelser er kontant 14 dage fra fakturadato.

Såfremt Licenstager ikke foretager betaling inden for den anførte betalingsfrist, påløber der det udestående beløb morarente i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

Licensgiver forbeholder sig ret til midlertidigt at lukke for adgangen til det Licenserede, såfremt Licensgiver ikke modtager rettidig betaling af licensafgift fra Licenstager. Licenstager er ikke berettiget til refusion af licensafgift som følge af manglende adgang til det Licenserede, når lukning af adgangen til det Licenserede skyldes Licenstagers manglende betaling af licensafgift.

6.2 Afmelding, overførsel eller tilkøb af brugeradgange

En afmeldt brugeradgang bliver ikke krediteret, uanset hvornår i abonnementsperioden afmelding sker. Licenstager har mulighed for at overføre en afmeldt brugeradgang til en anden Bruger i løbet af den tilbageværende del af abonnementsperioden.

Licenstager har mulighed for at tilkøbe flere brugeradgange. Disse vil blive faktureret i forbindelse med oprettelsen af brugeradgangen, og fakturering vil dække den tilbageværende del af abonnementsperioden.

7. Afhjælpning af fejl

Det Licenserede gives i licens, som det er og forefindes, uden nogen former for garanti. Licensgiver yder således ingen garanti for, at afviklingen af det Licenserede samt opkoblingen til det Licenserede vil være uden afbrydelser og fejlfri. Licensgiver foretager løbende afprøvning af det Licenserede, men kan ikke udelukke, at det Licenserede - som enhver anden software, der stilles til rådighed online - indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Licensgiver tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det Licenserede rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

8. Support

Licenstager er berettiget til såvel telefonisk support som support via e-mail fra Licensgivers kundeservice. Denne support gælder alene i forhold til det Licenserede og ikke i forhold til samspillet med Licenstagers IT-udstyr, browser, programmer m.v.

Licensgiver yder support inden for Licensgivers normale åbningstid, som til enhver tid fremgår af Licensgivers hjemmeside. Licensgiver tilstræber at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt og bekræfter modtagelsen inden for en arbejdsdag. Besvarelse på henvendelsen kan forventes indenfor 3 arbejdsdage. Såfremt en henvendelse er af en sådan karakter, at yderligere undersøgelser er påkrævet, modtager Licenstager/Brugeren besked inden for 3 arbejdsdage med estimat for, hvornår henvendelsen kan besvares.

9. Ansvar og erstatning

Licensgiver er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarslovgivningen, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Licensgiver er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Licenstager for indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af det Licenserede, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Herunder er Licensgiver ikke ansvarlig over for Licenstager for fejl ved Licenstagers rådgivning til tredjemand, der skyldes fejl eller mangler ved det Licenserede.

Licensgivers ansvar for tab eller skade kan i henhold til Aftalen kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, som Licenstager, har betalt til licensgiver for den abonnementsperiode hvori skaden er opstået.

Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Licenstagers egen opkobling til Licensgivers service, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Licenstagers øvrige IT-udstyr, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Licenstagers misligholdelse af Licensvilkårene er Licensgiver i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det Licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

10. Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til Aftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, epidemi, pandemi eller andet udbrud af alvorlig menneskelig sygdom, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part efter dette punkt 10, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

11. Overdragelse

Ingen af parterne må uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en tredjepart. Licensgiver kan dog uden Licenstagers samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til et koncernselskab.

12. Varighed, opsigelse og ophævelse

Aftalen er gældende fra den dato hvor begge parter har underskrevet den eller er bekræftet via e-mail eller anden skriftlig dokumentation og løber i den aftalte abonnementsperiode eller til en af parterne opsiger den i henhold til Aftalen.

Opsigelse af Aftalen skal, medmindre andet er aftalt, ske senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Såfremt en opsigelse ikke modtages rettidigt, bindes Licenstager for endnu en abonnementsperiode.

Opsigelse skal ske skriftligt enten via brev, e-mail eller anden skriftlig tilkendegivelse til kundeservice, e-mail: kundeservice@karnovgroup.dk eller pr. brev til Karnov Group Denmark, Skt. Petri Passage 5, stuen, 1165 København K.

Såfremt Licenstager eller dennes Brugere ikke overholder Licensvilkårene er Licensgiver berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve Aftalen. Licenstager er i så fald berettiget til at modtage overskydende forudbetalte licensafgift for den resterende abonnementsperiode som defineret i Aftalen.

13. Ændring af licensvilkårene

13.1 Ændring af de generelle vilkår og betingelser 

Licensgiver kan til enhver tid ændre Licensbetingelserne, idet sådanne ændringer skal meddeles Licenstager senest 30 (tredive) dage før ændringen træder i kraft, medmindre den vedrører en ændring, som er nødvendig for, at Karnov Group Denmark kan overholde gældende lovgivning, og hvor en kortere meddelelsesperiode er nødvendig for at sikre overholdelse af lovgivningen. Licensgivers meddelelse til licenstageren skal angive de ændringer, der er foretaget.

Hvis Licenstager ikke ønsker at være bundet af de ændrede Licensvilkår, skal Licenstager inden tredive (30) dage efter meddelelsen om ændringen skriftligt underrette Licensgiver om, at de ændrede Licensvilkår ikke accepteres. Licensgiver vil derefter anse Aftalen for opsagt på tidspunktet for meddelelsen om ændringen af Licensvilkårene.

Hvis Licenstager inden for 30 (tredive) dage efter meddelelsen om ændringen ikke har meddelt Licensgiver, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan accepteres, fortsætter Aftalen i overensstemmelse med de ændrede Licensvilkår.

13.2 Prisjusteringer

Licensgiver har ret til at foretage prisjusteringer i overensstemmelse med afsnit 13.1.

Meddelelse om prisændringer kan meddeles ved fremsendelse af faktura senest måneden før udløbet af den relevante abonnementsperiode. Såfremt prisændringerne ikke kan accepteres, har Licenstager i dette tilfælde ret til at træde tilbage fra Aftalen ved udløbet af indeværende abonnementsperiode ved skriftlig meddelelse herom til Licensgiver inden for 14 (fjorten) dage fra fakturadato.

14. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af det licenserede, vil Licensgiver indsamle og behandle oplysninger om Licenstager og dennes Brugeres, anvendelse af det licenserede. Licensgiver vil derudover behandle personoplysninger, herunder data om personligt ejede virksomheder, som Brugerne måtte indtaste i Licenstagers system.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er Licensgiver selvstændig dataansvarlig og indsamler og behandler personhenførbare informationer om Brugere i det omfang, det er nødvendigt for at levere det Licenserede. Licensgiver alene afgør hvilke formål og hjælpemidler, som anvendes ved behandling af personoplysninger, ligesom det er Licensgivers ansvar at sikre, at persondata behandles i overensstemmelse med reglerne i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven. Såfremt, der gælder særlige vilkår for brugen af specielle produkter i henhold til GDPR, vil disse fremgå af bilagene til indeværende licensvilkår. Licenstager og dennes Brugere kan til enhver tid læse om Licensgivers behandling af personoplysninger i dennes privatlivspolitik. Denne findes på  https://karnovgroup.dk/databeskyttelsespolitik.

15. E-handelslovens oplysningsforpligtelser

Licensgiver overholder samtlige de oplysningspligter, som lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) pålægger tjenesteydere. For ikke at komplicere kommunikationen mellem Licenstager og Licensgiver, fraskrives imidlertid anvendelsen af e-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 i videst muligt omfang, jf. lovens § 13, stk. 2.

16. Fortrolighed og sikkerhed

16.1 Fortrolighed

Karnov Group Online Produkter, herunder noter og materialesamlinger, behandles med fortrolighed og videregives ikke til uvedkommende.

Licensgiver sikrer desuden, at der kun gives adgang til brugergenereret indhold til de af Licensgivers medarbejdere, for hvem sådan adgang er nødvendig for udførelsen af medarbejderens jobfunktioner hos Licensgiver. Licensgiver sikrer herunder, at medarbejdere, som får adgang til brugergenereret indhold, underskriver en fortrolighedsklausul om hemmeligholdelse af viden opnået i forbindelse hermed.

16.2 Sikkerhed

Licensgiver sikrer, at brugergenereret indhold opbevares i et datamiljø, som lever op til sikkerhedskrav svarende til kravene for opbevaring af personoplysninger, jf. Licensvilkårenes pkt. 14.

17. Aftalegrundlag

Aftalen består af parternes skriftlige aftale (aftale, kvittering, e-mail eller anden skriftlig dokumentation) og de til enhver tid gældende Licensvilkår.

I tilfælde af fortolkningstvivl gælder følgende rangorden mellem dokumenterne:

 1. Aftalen (aftale, kvittering, e-mail eller anden skriftlig dokumentation)
 2. Licensvilkår

18. Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Københavns Byret.

 

BILAG 1: SÆRLIGE LICENSVILKÅR FOR KARNOV GUIDES 

1. Rettigheder til resultater og dokumenter udarbejdet i Karnov Guides

Licenstager og dennes Brugere har som en del af online-tjenesten Karnov Guides mulighed for at foretage beregninger og på baggrund af indtastede oplysninger at få adgang til standard virksomhedsdokumenter og breve, som er tilrettet på baggrund af de indtastede oplysninger.

Licenstager og dennes Brugere erhverver rettighederne til de resultater og dokumenter, der frembringes af Licenstager og dennes Brugere i forbindelse med brug af Karnov Guides til de formål, som Licenstager måtte finde nødvendige. Det påhviler Licenstager og dennes Brugere selv at aftale den nærmere indbyrdes fordeling af rettighederne. Enhver tvist herom er derfor Licensgiver uvedkommende.

Licensgiver bevarer dog enhver rettighed til de formler, beregningsmetoder og lignende, der ligger til grund for de beregninger, som Licenstager, kan foretage i Karnov Guides.

2. Tilgængelighed

Resultater og dokumenter frembragt af Licenstager eller dennes Brugere i Karnov Guides slettes efter 1 år fra frembringelsen, medmindre Licenstager eller dennes Brugere selv sletter resultater eller dokumenter i Licensgivers system.

Licenstager er indforstået med, at det ikke er muligt at uploade dokumenter til Karnov Guides.

Licensgiver er ikke på nogen måde ansvarlig for tilgængeligheden af resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides. Det påhviler således Licenstager og dennes Brugere selv at sørge for, at resultater og dokumenter, der ønskes bevaret, gemmes forsvarligt på Licenstagers egne systemer eller på anden måde opbevares, så de til enhver tid er tilgængelige for Licenstager.

Licensgiver er ej heller ansvarlig for eventuelt tab og/eller forvanskning af resultater eller dokumenter i Karnov Guides uanset årsagen hertil.

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter alle resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides af Licenstager eller dennes Brugere ved ophør af Aftalen, og at individuelle Brugeres resultater og dokumenter vil blive slettet ved ophør af ansættelsesforholdet mellem den pågældende Bruger og Licenstager.


BILAG 2: SÆRLIGE LICENSVILKÅR FOR MATERIALESAMLINGEN

1. Anvendelse af materialesamlinger

Materialesamlingen giver Licenstager og dennes Brugere ret til at udarbejde elektroniske materialesamlinger til brug for rets- og voldgiftssager. Materialesamlingen bygges op af litteratur og praksis, som Licenstager og dennes Brugere tilgår via det Licenserede samt af litteratur og praksis, som Licenstager og dennes Brugere selv uploader til tjenesten i form af pdf-dokumenter.

Materialesamlingen må alene benyttes af Licenstager og dennes Brugere til at sammensætte en materialesamling bestående af litteratur og praksis til brug for rets- og voldgiftssager. Det er således ikke tilladt at benytte Materialesamlingen til andre former for dokumentopbevaring eller sammenstilling af dokumenter, herunder til udarbejdelse af ekstrakter.

Såfremt litteratur eller praksis, som Licenstager eller dennes Brugere uploader til Materialesamlingen, indeholder personoplysninger, er det Licenstagers ansvar at sikre, at personoplysningerne er anonymiseret i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Licensgiver optræder således ikke som databehandler for Licenstager.

Licenstager og dennes Brugere garanterer, at materiale, som Licenstager og dennes Brugere uploader til materialesamlingen, ikke:

 • er ukorrekt eller vildledende,
 • krænker nogen tredjemands ophavsret, publikationsret, patentret, varemærkeret, forretningshemmeligheder eller anden rettighed samt privatliv,
 • strider mod gældende lov, offentlige forskrifter eller domstolsafgørelser (inklusive, men ikke begrænset til bestemmelser, der regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller vildledende reklame),
 • er, eller med rimelighed kan betragtes som værende injurierende, ærekrænkende, hadefuld, racistisk eller religiøst forudindtaget eller stødende, ulovligt truende eller chikanerende over for noget individ, partnerskab eller virksomhed,
 • indeholder virus eller er egnet til at distribuere malware,
 • beskadiger Materialesamlingen eller forringer andres brug af Materialesamlingen;
 • hjælper andre med eller opfordrer dem til at udføre nogen af ovenstående handlinger.

2. Skadesløsholdelse

Licenstager accepterer at skadesløsholde Licensgiver for alle krav hidrørende fra en overtrædelse af Licenstagers garanti efter punkt 1, sidste afsnit.

3. Konsekvenser af brug af Materialesamlingen i strid med Licensvilkårene

Licensgiver forbeholder sig ret til at ændre, blokere eller slette alt indhold, som Licenstager, uploader til Materialesamlingen, og som Licensgiver efter eget skøn finder, er i strid med Aftalen. Licenstager accepterer i den forbindelse, at Licensgiver fører kontrol med at licensvilkårene overholdes, og at Licensgiver i den forbindelse opnår indsigt i materiale, der uploades til Materialesamlingen.

Mistanke om eller overtrædelse heraf kan medføre suspendering af Materialesamlingen og ophør af Aftalen med Licenstager. Medmindre Licensgiver mener, at umiddelbar suspendering er påkrævet, giver Licensgiver et rimeligt varsel før suspendering af Materialesamlingen og ophør af Aftalen.

4. Rettigheder til materialesamlinger

Licenstager og dennes Brugere erhverver rettighederne til materialesamlinger, som de frembringer i forbindelse med brug af Materialesamlingen til de formål, som Licenstager måtte finde nødvendige. Det påhviler Licenstager og dennes Brugere selv at aftale den indbyrdes fordeling af rettighederne. Enhver tvist herom er således Licensgiver uvedkommende. 

5. Tilgængelighed

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter materiale uploadet til eller frembragt af Licenstager eller dennes Brugere i Materialesamlingen ved ophør af Aftalen, og at materiale uploadet til eller frembragt af individuelle Brugere i Materialesamlingen vil blive slettet ved ophør af ansættelsesforholdet mellem den pågældende Bruger og Licenstager.

Licensgiver er ikke på nogen måde ansvarlig for tilgængeligheden af materialesamlinger frembragt i Materialesamlingen. Det påhviler således Licenstager og dennes Brugere selv at sørge for, at materialesamlinger og dokumenter, der ønskes bevaret, gemmes forsvarligt på Licenstagers egne systemer eller på anden måde opbevares, så de til enhver tid er tilgængelige for Licenstager.

Licensgiver er ej heller ansvarlig for eventuelt tab og/eller forvanskning af dokumenter i Materialesamlingen uanset årsagen hertil.

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter alle materialesamlinger samt noter og dokumenter frembragt i Materialesamlingen af Licenstager eller dennes Brugere ved ophør af Aftalen i overensstemmelse med ovennævnte frister for sletning, og at individuelle Brugeres resultater og dokumenter vil blive slettet ved ophør af ansættelsesforholdet mellem den pågældende Bruger og Licenstager.

 

BILAG 3: SÆRLIGE LICENSVILKÅR FOR KARNOV BUSINESS OPTIMISER

1. Anvendelse af samt rettigheder til data

Licenstager og dennes Brugere er berettigede til at anvende Karnov Business Optimiser til at foretage beregninger og på baggrund af indtastede oplysninger få adgang til analyser og rapporter.

Licenstager og dennes Brugere erhverver rettighederne til de resultater og rapporter, de frembringer i forbindelse med brug af Karnov Business Optimiser til de formål, som Licenstager måtte finde nødvendige. Det påhviler Licenstager og dennes Brugere selv at aftale den indbyrdes fordeling af rettighederne. Enhver tvist herom er således Licensgiver uvedkommende.

Licensgiver bevarer dog enhver rettighed til de formler, beregningsmetoder og lignende, der ligger til grund for de beregninger, som Licenstager, kan foretage i Karnov Business Optimiser.

Licenstager skal sikre, at Licenstager har alle rettigheder til alle informationer inden lagring og behandling af de pågældende informationer i Karnov Business Optimiser. Licenstager må ikke lagre informationer, herunder egenudviklede noter, bemærkninger mv., i strid med tredjemands rettigheder eller i strid med gældende lovgivning. Licensgiver er berettiget, men ikke forpligtet til at slette informationer, som efter Licensgivers skøn udgør en misligholdelse fra Licenstagers side, og Licenstager er ikke berettiget til erstatning i den anledning. Licenstager skal skadesløsholde Licensgiver for ethvert krav knyttet til ulovlig information mv., som er udviklet og lagret i systemet af Licenstager.

Licenstager accepterer, at Licenstagers data bliver inkluderet i anonymiseret form i Karnov Business Optimiser både i løbet af samt efter eventuelt ophør af abonnement på Karnov Business Optimiser. Anonymiserede data vil eksempelvis blive anvendt til statistik, benchmarking, analyser, forecast, udvikling af nye online-tjenester og udveksling af data med samarbejdspartnere. Licensgiver samarbejder med leverandører af regnskabs- og revisionssystemer, hvor samarbejdet på foranledning af Licenstager bl.a., omfatter dataudveksling.

2. Tilgængelighed

Licensgiver er ikke på nogen måde ansvarlig for tilgængeligheden af resultater og rapporter frembragt i Karnov Business Optimiser. Det påhviler således Licenstager og dennes Brugere selv at sørge for, at resultater og rapporter, der ønskes bevaret, gemmes forsvarligt på Licenstagers egne systemer eller på anden måde opbevares, så de til enhver tid er tilgængelige for Licenstager.

Licensgiver er ej heller ansvarlig for eventuelt tab og/eller forvanskning af resultater eller rapporter i Karnov Business Optimiser uanset årsagen hertil.


BILAG 4: SÆRLIGE LICENSVILKÅR FOR KARNOV KOMMUNE

1. Anvendelse af Karnov Kommune 

Karnov Kommune er en informationsløsning til sagsbehandlere med flere. Løsningen indeholder guides til sagsbehandling, kommenterede love og bekendtgørelser, praksis med mere. Desuden er det muligt at uploade Licenstagers egne dokumenter til løsningen samt stille spørgsmål til juridiske eksperter.

2. Tilladt brug af funktionaliteten upload Kommunens egne dokumenter

Såfremt licenstager eller dennes brugere uploader egne dokumenter, der indeholder personoplysninger, er det Licenstager samt dennes Brugeres ansvar at sikre, at personoplysningerne er anonymiseret i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Licenstager og dennes Brugere garanterer, at materiale, som Licenstager og dennes Brugere uploader til Karnov Kommune, ikke:

 • er ukorrekt eller vildledende,
 • krænker nogen tredjemands ophavsret, publikationsret, patentret, varemærkeret, forretningshemmeligheder eller anden rettighed samt privatliv,
 • strider mod gældende lov, offentlige forskrifter eller domstolsafgørelser (inklusive, men ikke begrænset til bestemmelser, der regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller vildledende reklame),
 • er eller med rimelighed kan betragtes som værende injurierende, ærekrænkende, hadefuld, racistisk eller religiøst forudindtaget eller stødende, ulovligt truende eller chikanerende over for noget individ, partnerskab eller virksomhed,
 • indeholder virus eller er egnet til at distribuere malware,
 • beskadiger Karnov Kommune eller forringer andres brug af Karnov Kommune,
 • hjælper andre med eller opfordrer dem til at udføre nogen af ovenstående handlinger.

3. Skadesløsholdelse

Licenstager accepterer at skadesløsholde Licensgiver for alle krav hidrørende fra en overtrædelse af Licenstagers garanti efter afsnit 2.

4. Konsekvenser ved uretmæssig brug af funktionaliteten Upload Kommunens egne dokumenter

Licensgiver forbeholder sig ret til at ændre, blokere eller slette alt indhold, som Licenstager, uploader til Karnov Kommune, og som Licensgiver efter eget skøn finder, er i strid med Aftalen. Licenstager accepterer i den forbindelse, at Licensgiver fører kontrol med at licensvilkårene overholdes, og Licensgiver i den forbindelse opnår indsigt i materiale, der uploades til Karnov Kommune.

Mistanke om eller overtrædelse af dette afsnit 3 kan medføre suspendering af funktionaliteten og ophør af Aftalen med Licenstager. Medmindre Licensgiver mener, at umiddelbar suspendering er påkrævet, giver Licensgiver et rimeligt varsel før suspendering af funktionaliteten og ophør af Aftalen.

5. Vilkår for brug af funktionen ”Spørg eksperten”

5.1 Anvendelsesområde

Karnov Groups kunder med abonnementer, der omfatter rettigheder for ”Spørg eksperten”, er berettigede til at stille juridiske spørgsmål via et online-skema (begrænset til op til to spørgsmål per bruger i løbet af et år), der er knyttet til området.

"Spørg eksperten" kan ikke bruges til egentlig juridisk sagsbehandling eller besvarelse af spørgsmål, der er eller har karakter af konkret juridisk rådgivning.

5.2 Spørgsmålenes karakter

"Spørg eksperten" dækker kun juridiske spørgsmål på det område, som spørgsmål og svarfunktionen er knyttet til. Spørgsmålene skal have en vis substans og ikke være af karakter, hvor spørgeren kan finde svaret i Karnovs online-tjenester gennem en simpel søgning. Karnov Group forbeholder sig retten til at forkorte eller på anden måde redigere spørgsmålet inden offentliggørelse.

Hvis et spørgsmål ikke opfylder betingelserne for at bruge tjenesten, kan eksperten afstå fra at svare. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan "Spørg eksperten" anmode om, at spørgsmålet omformuleres, specificeres eller afgrænses.

5.3 Svar

Spørgsmål besvares normalt inden for 72 timer. Spørgsmål besvares enten skriftligt eller telefonisk. Et udvalg af spørgsmål med tilhørende svar kan publiceres i ”Spørg eksperten”, så de øvrige brugere af tjenesten kan drage fordel af besvarede spørgsmål af generel karakter. Spørgsmål og svar anonymiseres før offentliggørelse.

5.4 Ansvarsfraskrivelse

Funktionen ”Spørg eksperten” kan ikke sidestilles med sagsbehandling eller bindende svar. Svarene i tjenesten bør betragtes som vejledende. Karnov Group påtager sig intet ansvar for økonomiske konsekvenser som følge af de givne svar og brugerens anvendelse af dem. Karnov Group påtager sig intet ansvar i tilfælde af vildledende eller forkerte oplysninger. Karnov Group og dets eksperter er under ingen omstændigheder ansvarlige over for brugeren for direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder tab, tab af forventet fortjeneste, tab af goodwill eller andre lignende følgeskader) på grund af brugerens brug af "Spørg eksperten".

5.5 Behandling af persondata

Brugernes persondata bliver gemt i Karnovs systemer i op til 2 år. Karnov Group opbevarer dataene iht. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

5.6 Tilgængelighed

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver udleverer samlet og påfølgende sletter alle dokumenter uploadet til eller frembragt af Licenstager eller dennes Brugere til Karnov Kommune ved ophør af Aftalen.

Licensgiver er ikke på nogen måde ansvarlig for tilgængeligheden af dokumenter frembragt i Karnov Kommune. Det påhviler således Licenstager selv at sørge for, at dokumenter, der ønskes bevaret, gemmes forsvarligt på Licenstagerens egne systemer eller på anden måde opbevares, så de til enhver tid er tilgængelige for Licenstager.

Licensgiver er ej heller ansvarlig for eventuelt tab og/eller forvanskning af dokumenter i Karnov Kommune uanset årsagen hertil.


BILAG 5: SÆRLIGE LICENSVILKÅR FOR KARNOV HR-GUIDE, SPØRG EKSPERTEN

1. Anvendelse af Karnov HR-guide, funktionaliteten ”Spørg Eksperten”

Karnov Groups kunder med abonnementer til Karnov HR-guide er berettigede til at stille juridiske spørgsmål via et online-skema (begrænset til op til to spørgsmål per bruger i løbet af et år), der er knyttet til området.

"Spørg eksperten" kan ikke bruges til egentlig juridisk sagsbehandling eller besvarelse af spørgsmål, der er eller har karakter af konkret juridisk rådgivning.

2. Spørgsmålenes karakter

"Spørg eksperten" dækker kun juridiske spørgsmål på det område, som spørgsmål og svarfunktionen er knyttet til. Spørgsmålene skal have en vis substans og ikke være af karakter, hvor spørgeren kan finde svaret i Karnovs online-tjenester gennem en simpel søgning. Karnov Group forbeholder sig retten til at forkorte eller på anden måde redigere spørgsmålet inden offentliggørelse.

Hvis et spørgsmål ikke opfylder betingelserne for at bruge tjenesten, kan eksperten afstå fra at svare. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan "Spørg eksperten" anmode om, at spørgsmålet omformuleres, specificeres eller afgrænses.

3. Svar

Spørgsmål besvares normalt inden for 72 timer. Spørgsmål besvares skriftligt. Et udvalg af spørgsmål med tilhørende svar kan publiceres i ”Spørg eksperten”, så de øvrige brugere af tjenesten kan drage fordel af besvarede spørgsmål af generel karakter. Spørgsmål og svar anonymiseres før offentliggørelse.

4. Ansvarsfraskrivelse

Funktionen ”Spørg eksperten” kan ikke sidestilles med sagsbehandling eller bindende svar. Svarene i tjenesten bør betragtes som vejledende. Karnov Group påtager sig intet ansvar for økonomiske konsekvenser som følge af de givne svar og brugerens anvendelse af dem. Karnov Group påtager sig intet ansvar i tilfælde af vildledende eller forkerte oplysninger. Karnov Group og dets eksperter er under ingen omstændigheder ansvarlige over for brugeren for direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder tab, tab af forventet fortjeneste, tab af goodwill eller andre lignende følgeskader) på grund af brugerens brug af "Spørg eksperten" service.

5. Behandling af persondata

Brugernes persondata bliver gemt i Karnovs systemer i op til 2 år. Karnov Group opbevarer dataene iht. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

6. Tilgængelighed

Licensgiver er ikke på nogen måde ansvarlig for tilgængeligheden af dokumenter frembragt i forbindelse med brug af funktionen ”Spørg Eksperten”. Det påhviler således Licenstager selv at sørge for, at dokumenter, der ønskes bevaret, gemmes forsvarligt på Licenstagerens egne systemer eller på anden måde opbevares, så de til enhver tid er tilgængelige for Licenstager.

Licensgiver er ej heller ansvarlig for eventuelt tab og/eller forvanskning af dokumenter i Karnov HR-guide uanset årsagen hertil.

 

Ønsker du at printe vores licensvilkår, så kan du åbne dem som pdf HER.

 

Har du brug for mere viden?