Vidensbase - Andet


Licensvilkår for onlineprodukter

24/06/2021

 

1. Introduktion

Nærværende Licensvilkår fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for licensering af Karnov Group Online Produkter. Såfremt Licenstager tilkøber yderligere ydelser hos Licensgiver, omfattes sådanne ydelser automatisk af Licensaftalen, medmindre der gælder særskilte vilkår for den tilkøbte ydelse.


1.1 Definitioner

Licensvilkårene anvender følgende definitioner:

”Licensaftalen”

Parternes aftale om licensering af det Licenserede, som den fremgår af ordrebekræftelsen udstedt ved aftalens indgåelse.

”Licensgiver”

Karnov Group Denmark A/S

”Licenstager”

Kunden, som har indgået aftale med Licensgiver om levering af det Licenserede

”Brugere”

Alle, der har adgang til det af Licenstager Licenserede produkt, herunder medarbejdere, studerende og andre brugere.

”Licenserede”

De af Licensgivers onlineprodukter, der er omfattet af Licensaftalen, og som Licenstager betaler licensafgift for, og som er underlagt disse Licensvilkår.

”Licensretten” 

Licenstagers brugsret til det Licenserede, som denne opnår ved accept af Licensvilkårene og ordrebekræftelsen og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter, jf. Licensvilkårenes pkt. 2.1.

”Licensvilkår(ene)”

Nærværende licensvilkår, bilag hertil, samt eventuelle efterfølgende tilføjelser eller ændringer hertil, herunder prisændringer jf. Licensvilkårenes pkt. 13.

 

2. Licensrettens omfang

2.1 Brugsret til det Licenserede

Ved accept af Licensvilkårene og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene.

Brugsretten giver alene Licenstager ret til i forbindelse med sædvanlig anvendelse af det Licenserede at foretage manuelle søgninger, at udskrive, at elektronisk kopiere til egne dokumenter, at fysisk kopiere indhold til intern anvendelse hos Licenstager og at downloade dele af det Licenserede. Informationer og data, der udgør hele eller dele af det Licenserede hentet af Licenstager, må ikke anvendes i eller til virksomhed, der konkurrerer med Licensgivers nuværende forretningsområder.

Det Licenserede eller dele heraf må ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand.

Dog gælder følgende undtagelse:

  • Licenstager må til tredjemand videregive materialesamlinger eller lignende, som Licenstager har sammenstillet ved brug af det Licenserede, såfremt udlevering heraf er nødvendig for Licenstagers rådgivning af klienter, herunder i forbindelse med tvister og i processkrifter.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må Licenstager ikke og må ikke tillade nogen tredjepart på nogen måde at ændre det Licenserede eller andet materiale udleveret af Licensgiver.

 

2.2 Tekniske forudsætninger for anvendelse af det Licenserede

Licenstager er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browser-programmel til fremvisning af det Licenserede. Licenstager er bekendt med, at mulighederne for at anvende det Licenserede afhænger af Licenstagers valg af browser-programmel. Licensgiver sikrer, at almindeligt anvendte browsere understøttes. Licenstager vil ved henvendelse til Licensgiver kunne få oplyst, hvilket browser-programmel der kan anvendes til fremvisning af det Licenserede. Licensgiver er berettiget til at ændre sit programmel med den virkning, at Licenstager er nødt til at anskaffe og installere nyt browser-programmel for at være i stand til at anvende det Licenserede. Licenstager er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til Licensgivers server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

 

2.3 Overholdelse af Licensvilkårene

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers Brugere er informeret om og overholder Licensvilkårene samt respekterer Licensgivers immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Licensgiver kontrollerer løbende, at licensvilkårene overholdes. Såfremt Licensgiver får begrundet formodning om, at Licenstager overtræder licensvilkårene, skal Licenstager på Licensgivers forlangende skriftligt redegøre for forhold af betydning for vurderingen af, om licensvilkårene er overtrådt.

 

2.4 Fortrydelsesret

Såfremt Licenstager er forbruger, har Licenstager i henhold til forbrugeraftaleloven som udgangspunkt 14 dage til at fortryde købet af det Licenserede. Licenstager anerkender, at en eventuel fortrydelsesret ophører, når det Licenserede produkt tages i brug. Licenstager er således indforstået med, at fortrydelsesretten kun kan udnyttes indtil det tidspunkt, hvor brug af det Licenserede aktiveres. Hvis Licenstager ikke er forbruger, har Licenstager ikke adgang til at fortryde købet af det Licenserede.

 

3. Udnyttelse af Licensretten

Afhængig af abonnementstypen udnyttes Licensretten enten via en adgang fra Licenstagers IP-adresse, via den enkelte Brugers personlige password, eller en kombination heraf. Abonnementstypen fremgår af ordrebekræftelsen.

 

3.1 Adgang via IP-adresse

Licenstager kan alene få adgang til det Licenserede ved login fra den IP-adresse samt den/de fysiske adresse(r), der er angivet i ordrebekræftelsen. En Licensaftale om adgang til det Licenserede via Licenstagers IP-adresse giver, under visse betingelser, Licenstagers ansatte mulighed for at få oprettet et personligt password til de erhververede produkter. Et personligt password er aktivt indtil ophøret af Licensaftalen, medmindre den pågældende medarbejders ansættelsesforhold med Licenstager forinden er ophørt. Ved ophør af ansættelsesforholdet mellem den ansatte og Licenstageren, ophører retten til at anvende det personlige password fra og med datoen for ophøret af ansættelsesforholdet.

 

3.2 Adgang via personligt password

Berettiget til at anvende det Licenserede er alene de(n) Bruger(e), som Licensgiver i henhold til aftalen med Licenstager og Licensvilkårene har udstedt personligt password til. En Bruger må alene foretage login til det Licenserede fra tre enheder ad gangen.

Licenstager og dennes Brugere må ikke give tredjemand adgang til det Licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager og dennes Brugere ikke må videregive de(t) af Licensgiver udstedte password(s) til tredjemand.

Er Licenstager en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, mv., må Licenstager heller ikke give andre medarbejdere end de(n) Bruger(e), Licensgiver har udstedt password til, adgang til det Licenserede via online service, internet eller intranet, ligesom Licenstager ikke på anden måde må videregive de af Licensgiver udstedte password(s) til andre medarbejdere.

 

4. Opdatering og ændring af det Licenserede

Licensgiver har ret til løbende at ajourføre og opdatere det Licenserede, når Licensgiver finder det nødvendigt. Sådan ajourføring og opdatering medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, herunder giver sådanne ændringer af det Licenserede ikke Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver.

Licensgiver er endvidere berettiget til at foretage ændringer i funktionaliteten af det Licenserede, herunder fjerne og/eller ændre funktioner, som Licensgiver finder nødvendigt for generelt at kunne levere den bedst mulige ydelse over for sine kunder. Det er til enhver tid Licensgiver, der afgør, hvilke funktionaliteter der lever op til dette krav. Sådanne ændringer af funktionaliteten af det Licenserede medfører heller ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, ligesom sådanne ændringer af det Licenserede ikke giver Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver. En fjernelse af væsentlige funktioner, såsom funktioner der understøtter fremsøgning af dokumenter, overvågning og udskrivning, skal imidlertid anses at udgøre en ændring af Licensvilkårene. Ved en sådan fjernelse gælder således alt det anførte i Licensvilkårenes pkt. 13, hvoraf bl.a. følger, at fjernelsen skal varsles som nærmere beskrevet i pkt. 13.

 

5. Rettigheder

5.1 Rettigheder til det Licenserede

Licensgiver, eller tredjemand fra hvem Licensgiver afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Licenserede, herunder til html-kode, tekst, billeder eller andre elementer, som Licenstager kan opnå adgang til via Karnov Group Online Produkter. Ophavsretten omfatter desuden ethvert fysisk materiale, herunder brugermanualer og undervisningsmateriale, der er udleveret af Licensgiver til Licenstager. Licenstager skal respektere Licensgivers rettigheder og Licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder sikkerhedskoder, ligesom Licenstager ikke må ændre eller fjerne angivelser i det Licenserede vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende.

 

5.2 Rettigheder til noter

Licenstager og dennes Brugere har mulighed for at skrive egne noter i onlinetjenesterne, jf. også pkt. 16. Licenstager og dennes Brugere disponerer selv over egne noter. Licensgiver benytter således ikke noter udarbejdet af Licenstager eller dennes Brugere til egne formål.

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter alle noter udarbejdet af Licenstager eller dennes Brugere ved ophør af Licensaftalen, og at individuelle Brugeres noter vil blive slettet ved ophør af ansættelsesforholdet mellem den pågældende Bruger og Licenstager.

Licenstager sikrer, at Licenstageres Brugere er informeret om, at Brugernes noter vil blive slettet ved ophør af Licensaftalen og ved ophør af Brugerens ansættelsesforhold med Licenstager. Eventuelle tvister mellem Licenstager og dennes Brugere vedrørende retten til noter samt sletning af noter er således Licensgiver uvedkommende.

 

6. Betaling for det Licenserede 

6.1 Betalingsfrist

Licensafgiften betales forud for abonnementsperioder af 12 måneder ad gangen. Licensgivers betalingsbetingelser er kontant 14 dage fra fakturadato.

Såfremt Licenstager ikke foretager betaling inden for den anførte betalingsfrist, påløber der det udestående beløb morarente i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

Licensgiver forbeholder sig i tillæg til rettigheder efter pkt. 12., 3. afsnit, ret til midlertidigt at lukke for adgangen til det Licenserede, såfremt Licensgiver ikke modtager rettidig betaling af licensafgift fra Licenstager. Licenstager er ikke berettiget til refusion af licensafgift som følge af manglende adgang til det Licenserede, når lukning af adgangen til det Licenserede skyldes Licenstagers manglende betaling af licensafgift.

 

6.2 Afmelding, overførsel eller tilkøb af brugeradgange

En afmeldt brugeradgang bliver ikke krediteret, uanset hvornår i abonnementsperioden afmelding sker. Licenstager har mulighed for at overføre en afmeldt brugeradgang til en anden Bruger i løbet af den tilbageværende del af abonnementsperioden.

Licenstager har mulighed for at tilkøbe flere brugeradgange. Disse vil blive faktureret i forbindelse med oprettelsen af brugeradgangen, og fakturering vil dække den tilbageværende del af abonnementsperioden.

 

7. Afhjælpning af fejl

Det Licenserede gives i licens, som det er og forefindes, uden nogen former for garanti. Licensgiver yder således ingen garanti for, at afviklingen af det Licenserede samt opkoblingen til det Licenserede vil være uden afbrydelser og fejlfri. Licensgiver foretager løbende afprøvning af det Licenserede, men kan ikke udelukke, at det Licenserede - som enhver anden software, der stilles til rådighed online - indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Licensgiver tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det Licenserede rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

 

8. Support

Licenstager er berettiget til såvel telefonisk support som support via e-mail fra Licensgivers help-desk. Denne support gælder alene i forhold til det Licenserede og ikke i forhold til samspillet med Licenstagers IT-udstyr, browser, programmer m.v.

Licensgiver yder support inden for Licensgivers normale åbningstid, som til enhver tid fremgår af Licensgivers hjemmeside. Licensgiver tilstræber at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt og bekræfter modtagelsen inden for en arbejdsdag. Besvarelse på henvendelsen kan forventes indenfor 3 arbejdsdage. Såfremt en henvendelse er af en sådan karakter, at yderligere undersøgelser er påkrævet, modtager Licenstager/Brugeren besked inden for 3 arbejdsdage med estimat for, hvornår henvendelsen kan besvares.

 

9. Ansvar og erstatning

Licensgiver er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Licensgiver er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Licenstager for indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af det Licenserede, herunder driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Herunder er Licensgiver ikke ansvarlig over for Licenstager for fejl ved Licenstageres rådgivning, der skyldes fejl eller mangler ved det Licenserede.

Licensgiver er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Licenstager ikke har haft mulighed for at anvende det Licenserede, uanset årsagen hertil og uanset om Licensgiver forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde.

Licensgivers ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde overstige et beløb, som svarer til den licensafgift, som Licenstager har betalt til Licensgiver for den licensperiode, hvortil skaden kan henføres.

Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Licenstagers egen opkobling til Licensgivers service, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Licenstagers øvrige IT-udstyr, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Licenstagers misligholdelse af Licensvilkårene er Licensgiver i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det Licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

10. Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til Licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under Licensaftalen, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

 

11. Overdragelse

Licenstager kan ikke uden Licensgivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Licensaftalen til tredjemand.

 

12. Varighed, opsigelse og ophævelse

Licensaftalen løber, indtil aftalen opsiges af én af parterne. Opsigelse kan ske til enhver tid, dog senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelsen har virkning for den førstkommende abonnementsperiode.

Opsigelse skal ske skriftligt enten via brev eller e-mail.

Licensgiver er berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve Licensaftalen, såfremt Licenstager ikke overholder Licensvilkårene.

Licenstager er i så fald berettiget til at modtage overskydende forudbetalte licensafgifter for den resterende del af den i pkt. 6 nævnte 12-måneders periode tilbagebetalt.

 

13. Ændring af licensvilkårene

Licensgiver kan til enhver tid ændre Licensvilkårene, herunder foretage prisændringer, idet sådanne ændringer dog skal meddeles Licenstager senest 30 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Licensgivers meddelelse til Licenstager skal angive de gennemførte ændringer. Eventuelle vilkårsændringer, herunder prisændringer, har virkning fra den førstkommende abonnementsperiode.

Såfremt Licenstager ikke ønsker at være forpligtet af de ændrede Licensvilkår, skal Licenstager inden 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode skriftligt meddele Licensgiver, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan tiltrædes. Licensaftalen betragtes herefter som opsagt ved Licensgivers meddelelse om ændringen af Licensvilkårene i overensstemmelse med Licensvilkårenes pkt. 12., 1. afsnit.

Såfremt Licenstager ikke inden 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode har meddelt Licensgiver, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan tiltrædes, videreføres Licensaftalen i overensstemmelse med de ændrede Licensvilkår.

 

14. Behandling af oplysninger

Licensgiver vil i forbindelse med levering af det Licenserede indsamle og behandle oplysninger om Licenstagers, herunder dennes Brugeres, anvendelse af det Licenserede. Yderligere vil Licensgiver behandle de persondata, herunder data om personlige virksomheder, som Brugerne måtte indtaste i Licenstagers systemer.

Licensgiver vil alene behandle personoplysninger om Brugere i overensstemmelse med Licenstagers instruks. Licenstagers instruks omfatter behandlinger, som er nødvendige for Licensgivers levering af ydelser under Licensvilkårene samt nødvendige for Licensgivers administration af kundeforhold.

Licensgiver træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.

Behandlingen har til formål at give Licensgiver mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes. Derudover har behandlingen til formål at stille informationer om Licenstagers brug af det Licenserede til rådighed for Licenstager med henblik på Licenstagers bedømmelse af om produktsammensætningen i det Licenserede til enhver tid er optimal for Licenstager. Endelig sker behandlingen af oplysninger af statistiske hensyn med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af det Licenserede samt med henblik på elektronisk markedsføring af Licensgivers produkter over for Licenstager.

Hver Bruger vil, ved første login på Licensgivers onlinetjeneste, få præsenteret et brugersamtykke til behandling af personoplysninger, der skal accepteres, inden Brugeren kan få adgang til det Licenserede. Brugersamtykkets ordlyd er gengivet som bilag 1 til Licensvilkårene nedenfor.

Samtykket omfatter behandlingen af følgende oplysninger: Licenstagers kundenummer, initialer på Brugere, anvendte IP-adresser, login-tidspunkt (år-måned-dag-time-minut), Brugeres e-mailadresser og password samt alle Licenstagers og Brugeres interaktioner med Licensgivers server, herunder eksempelvis indtastede søgeord, indtastede eller valgte dokumenttitler, forfatternavne og paragrafnumre, klik på links og udskrivning eller kopiering af dokumenter. Licensgiver vil gemme indsamlede oplysninger i indtil 2 år efter brugerens afmelding.

Licenstager og Brugere har til enhver tid ret til at trække deres samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage. Såfremt Licenstager eller en Bruger trækker sit samtykke tilbage, ophører adgangen til det Licenserede uden varsel og med øjeblikkelig virkning, idet Licensgiver i så tilfælde ikke har mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes.

Licenstager og Licenstagers Brugere kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, ligesom Licensgiver på anmodning vil berigtige eller slette urigtige eller vildledende oplysninger. Licenstager og Licenstagers Brugere har endvidere i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af oplysningerne samt til at få udleveret oplysninger om sig eller få overført oplysningerne til en anden udbyder af lignende produkter.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Licensgiver foretager løbende ajourføring og kontrol af oplysningerne for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger.

Licenstager og Licenstagers Brugere kan til enhver tid klage til Datatilsynet, såfremt Licenstager eller Licenstagers Brugere mener, at Licensgivers behandling af oplysninger strider mod gældende databeskyttelseslovgivning.

Bestemmelser vedrørende Licenstagers Brugere i pkt. 14 og Bilag 1 gælder ikke for Licenstager, som alene har adgang via Licenstagers IP-adresse uden nogen oprettelser af personlige passwords, jf. pkt. 3.1.

 

15. E-handelslovens oplysningsforpligtelser

Licensgiver overholder samtlige de oplysningspligter, som lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) pålægger tjenesteydere. For ikke at komplicere kommunikationen mellem Licenstager og Licensgiver, fraskrives imidlertid anvendelsen af e-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 i videst muligt omfang, jf. lovens § 13, stk. 2.

 

16. Fortrolighed og sikkerhed

16.1 Fortrolighed

Licensgiver sikrer, at Brugeres noter i Karnov Group Online Produkter, behandles med fortrolighed, herunder at sådant materiale ikke videregives til uvedkommende eller på anden måde kommer til uvedkommendes kundskab.

Licensgiver sikrer endvidere, at der kun gives adgang til Brugeres noter i Karnov Group Online Produkter til de af Licensgivers medarbejdere for hvem sådan adgang er nødvendig for udførelsen af medarbejderens jobfunktioner hos Licensgiver. Licensgiver sikrer herunder, at medarbejdere, som får adgang til Brugeres noter i Karnov Group Online Produkter, underskriver en fortrolighedsklausul om hemmeligholdelse af viden opnået i forbindelse hermed.

 

16.2 Sikkerhed

Licensgiver sikrer, at Brugernes noter opbevares i et datamiljø, som lever op til sikkerhedskrav svarende til kravene for opbevaring af personoplysninger, jf. Licensvilkårenes pkt. 14.

 

17. Særligt for Karnov Guides

17.1 Rettigheder til resultater og dokumenter udarbejdet i Karnov Guides

Licenstager og dennes Brugere har som en del af onlinetjenesten Karnov Guides mulighed for at foretage beregninger og på baggrund af indtastede oplysninger at få adgang til standard virksomhedsdokumenter og breve, som er tilrettet på baggrund af de indtastede oplysninger.

Uanset Licensvilkårenes pkt. 2.1, er Licenstager og dennes Brugere berettiget til at udnytte resultater og dokumenter frembragt af Licenstager og dennes Brugere i forbindelse med brug af Karnov Guides til de formål, som Licenstager måtte finde nødvendige.

Licenstager opnår således en fuld, men ikke eksklusiv, brugsret til resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides, herunder ret til at modificere det frembragte og i øvrigt anvende det frembragte i overensstemmelse med Licenstagers formål.

Licensgiver bevarer enhver rettighed til de formler, beregningsmetoder og lignende, der ligger til grund for de beregninger, som Licenstager kan foretage i Karnov Guides.

Såfremt Brugerne skal have rettighederne til resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides, påhviler det Licenstager og dennes Brugere indbyrdes at aftale fordelingen af sådanne rettigheder. Enhver tvist mellem Licenstager og dennes Brugere om rettighederne til resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides er som følge heraf Licensgiver uvedkommende.

 

17.2 Tilgængelighed

Resultater og dokumenter frembragt af Licenstager eller dennes Brugere i Karnov Guides slettes efter 1 år fra frembringelsen, medmindre Licenstager eller dennes Brugere selv sletter resultater eller dokumenter i Licensgivers system.

Licenstager er indforstået med, at det ikke er muligt at uploade dokumenter til Karnov Guides.

Licensgiver er ikke på nogen måde ansvarlig for tilgængeligheden af resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides. Det påhviler således Licenstager og dennes Brugere selv at sørge for, at resultater og dokumenter, der ønskes bevaret, gemmes forsvarligt på Licenstagers egne systemer eller på anden måde opbevares, så de til enhver tid er tilgængelige for Licenstager.

Licensgiver er ej heller ansvarlig for eventuelt tab og/eller forvanskning af resultater eller dokumenter i Karnov Guides uanset årsagen hertil.

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter alle resultater og dokumenter frembragt i Karnov Guides af Licenstager eller dennes Brugere ved ophør af Licensaftalen, og at individuelle Brugeres resultater og dokumenter vil blive slettet ved ophør af ansættelsesforholdet mellem den pågældende Bruger og Licenstager.

 

18 Særligt for Karnov Kommune

18.1 Acceptabel brug af funktionaliteten upload Kommunens egne dokumenter:

Såfremt licenstager eller dennes brugere uploader egne dokumenter, der indeholder personoplysninger, er det Licenstager samt dennes Brugeres ansvar at sikre, at personoplysningerne er anonymiseret i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Licenstager og dennes Brugere indestår for og garanterer, at materiale, som Licenstager og dennes Brugere uploader til Karnov Kommune ikke:

  • er falsk, ukorrekt eller vildledende,
  • krænker nogen tredjemands ophavsret, publikationsret, patentret, varemærkeret, forretningshemmelighed eller anden rettighed samt privatliv,
  • strider mod gældende lov, offentlige forskrifter eller domstolsafgørelse (inklusiv, men ikke begrænset til bestemmelser, der regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller falsk reklame),
  • er, eller med rimelighed kan betragtes som værende injurierende, ærekrænkende, hadefuld, racistisk eller religiøst forudindtaget eller stødende, ulovligt truende eller chikanerende over for noget individ, partnerskab eller virksomhed,
  • indeholder virus eller er egnet til at distribuere malware,
  • beskadiger Karnov Kommune eller forringer andres brug af Karnov Kommune;
  • hjælper andre med eller opfordrer dem til at udføre nogen af ovenstående handlinger.

Hver Bruger vil ved første login på Karnovs Online tjeneste få præsenteret information om acceptabel brug af løsningen, der skal accepteres, inden Brugeren kan få adgang til online-tjenesten.

 

18.2 Skadesløsholdelse

Licenstager accepterer at skadesløsholde Licensgiver, dennes ledende medarbejdere, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere for alle krav, fordringer og skader (aktuelle og følgeskader) af enhver art og natur, kendt og ukendt inklusiv rimelige advokatsalærer hidrørende fra en overtrædelse af Licenstagers indeståelser og garantier anført i dette afsnit 3, eller Licenstagers eller

dennes Brugeres overtrædelse af nogen lov eller tredjemands rettigheder.

 

18.3 Konsekvenser ved uretmæssig brug af funktionaliteten Upload Kommunens egne dokumenter

Licensgiver forbeholder sig ret til at ændre, blokere eller slette alt indhold, som Licenstager, uploader til Karnov Kommune, og som Licensgiver efter eget skøn finder krænker indholdsretningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkår. Licenstager accepterer i den forbindelse, at Licensgiver fører kontrol med at licensvilkårene overholdes, og Licensgiver i den forbindelse opnår indsigt i materiale, der uploades til Karnov Kommune.

Mistanke om eller overtrædelse af dette afsnit 3 kan medføre suspendering af funktionaliteten og ophør af Licensaftalen med Licenstager. Medmindre Licensgiver mener, at umiddelbar suspendering er påkrævet, giver Licensgiver et rimeligt varsel før suspendering af funktionaliteten og ophør af Licensaftalen.

Licensgiver afgør efter eget skøn, om der er en berettiget mistanke om overtrædelse eller en faktisk overtrædelse af dette afsnit 3.

 

19. Aftalegrundlag

Det samlede aftalegrundlag udgøres af parternes skriftlige aftale, ordrebekræftelse, Licensvilkår og abonnementsbetingelser.

I tilfælde af fortolkningstvivl, gælder følgende rangorden mellem dokumenterne, idet den skriftlige aftale skal have forrang frem for ordrebekræftelsen og så fremdeles:

1. Parternes skriftlige aftale
2. Ordrebekræftelse, eller et dokument, der efter sin ordlyd træder i stedet herfor.
3. Licensvilkår
4. Abonnementsbetingelser, se under handels- og leveringsbetingelser eller fakturabagside.

 

20. Lovvalg og værneting

Licensaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Licensaftalen, herunder tvister vedrørende Licensaftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Københavns Byret.

 

Bilag 1 til Licensvilkårene

Ved første login på Licensgivers onlinetjeneste vil hver Bruger få præsenteret et brugersamtykke til behandling af personoplysninger. Brugersamtykket skal accepteres, inden Brugeren kan få adgang til det Licenserede. Dette Brugersamtykke gengives nedenfor til Licenstagers information.

Samtykket til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage, jf. nedenfor.

Samtidig med præsentationen af brugersamtykket til behandling af personoplysninger, vil Brugeren ved første login blive anmodet om at give samtykke til at modtage markedsføring fra Karnov Group. Dette samtykke er ligeledes gengivet nedenfor til Licenstagers information. Samtykket til at modtage markedsføring kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres via Karnov Groups hjemmeside.

 

Samtykke til at modtage markedsføring fra Karnov Group

Du tillader, at Karnov Group kan kontakte dig på e-mail og telefon med nyt om løsninger inden for jura, revision og regnskab. Dette inkluderer aktuelle events, kurser, udgivelser og produkter. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsmailen, frabede dig telefoniske henvendelser eller ændre, hvilke nyheder du vil modtage under mine oplysninger på Karnov Groups hjemmeside https://www.karnovgroup.dk/mine-oplysninger.

 

Samtykke til behandling af personoplysninger

Undertegnede erklærer herved, at jeg har modtaget oplysning om, at min arbejdsgiver har indgået en licensaftale med Karnov Group Denmark A/S, Sankt Petri Passage 5, 1165 København K (”Licensgiver”), om adgang til at benytte Licensgivers onlineprodukter.

For at kunne anvende onlineprodukterne har jeg modtaget et personligt password, som benyttes ved login.

Jeg samtykker herved i, at Licensgiver indsamler og behandler oplysninger om min brug af Licensgivers onlineprodukter.

Jeg er oplyst om, at behandlingen af mine oplysninger har til formål at give Licensgiver mulighed for at sikre, at vilkårene for min arbejdsgivers licens overholdes. Derudover er jeg oplyst om, at behandlingen af mine oplysninger har til formål at stille informationer om min brug af det licenserede til rådighed for min arbejdsgiver. Endelig er jeg oplyst om, at behandlingen sker af statistiske hensyn med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af Licensgivers onlineprodukter. Behandlingen af mine oplysninger bruges også til via e-mail at sende information om de produkter, jeg har adgang til, eksempelvis ændringer i indhold, nye funktionaliteter, tips til brug af onlineplatformen og invitationer til undervisning i brug af mine produkter. For at sikre, at de informationer, jeg modtager, er så relevante som muligt, bruges mine data til at skabe en automatisk brugerprofil på baggrund af fagområde og brug.

Jeg er indforstået med, at behandlingen omfatter følgende oplysninger: Mine initialer, min e-mailadresse, IP-adresser, hvorfra jeg har logget ind, tidspunkter for mit login (år-måned-dag-time-minut), mit password samt alle mine interaktioner med Licensgivers server, herunder eksempelvis indtastede søgeord, indtastede eller valgte dokumenttitler, forfatternavne og paragrafnumre, klik på links, samt udskrivning og kopiering. Jeg er endvidere indforstået med, at Licensgiver gemmer oplysningerne i indtil 2 år efter afmelding af mit abonnement.

Jeg har modtaget oplysning om, at Licensgiver på min begæring vil oplyse mig om, hvilke oplysninger der behandles, og at Licensgiver på min anmodning vil foretage berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger. Endvidere er jeg oplyst om, at jeg i visse tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen af mine personoplysninger, at få udleveret mine personoplysninger og at få overført mine personoplysninger til en anden udbyder af lignende produkter.

Jeg har endvidere modtaget oplysning om, at oplysningerne ikke vil blive videregivet til andre tredjemænd end min arbejdsgiver.

Jeg har modtaget oplysning om, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke til Licensgivers behandling af mine personoplysninger tilbage ved at sende en e-mail til kundeservice@karnovgroup.com. Jeg er indforstået med, at adgangen til det Licenserede ophører uden varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt jeg trækker mit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, idet Licensgiver i så tilfælde ikke har mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes.

Endelig er jeg oplyst om, at jeg kan kontakte Datatilsynet, såfremt jeg er uenig i Licensgivers behandling af mine personoplysninger.

Læs mere om Karnov Groups persondatabeskyttelsespolitik på https://www.karnovgroup.dk/databeskyttelsespolitik

Live undervisning

Giv dig selv eller din organsiation et løft i effektivtitet og sikkerhed med undervisning i Karnov Onlines funktioner og indstillinger.


Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Det beklager vi. Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig personligt.