Vidensbase - Andet


Licensvilkår for Karnov Group StudieOnline

Gældende for adgang i perioden 1. september 2018 – 31. august 2019

 

1. Definitioner

”Licensaftalen” Parternes aftale om licensering af det Licenserede

”Licensgiver” Karnov Group Denmark A/S

”Licenstager” Den studerende, der har indgået denne aftale med Licensgiver

”Licenserede” De af Licensgivers onlineprodukter, der er inkluderet i StudieOnline Jura eller
StudieOnline Skat & Regnskab

”Licensvilkår(ene)” Nedenstående vilkår

 

2. Licensrettens omfang

2.1 Brugsret til det Licenserede

Ved accept af Licensvilkårene og betaling af licensafgiften opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene.

Licenstager får adgang via personligt password, der ikke må deles eller videregives til tredjepart.
Brugsretten er begrænset til studiebrug. Det licenserede må ikke benyttes erhvervsmæssigt, herunder ikke benyttes ved arbejdsopgaver for hvilke, der oppebæres løn eller honorar.

Licenstager må alene foretage login til det licenserede fra én pc, tablet eller telefon ad gangen.
Licenstager må udskrive og kopiere i et omfang, der modsvarer en studiemæssig anvendelse.

2.2 Tekniske forudsætninger for anvendelse af det Licenserede

Licenstager er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browser-programmel til fremvisning af det Licenserede. Licenstager er bekendt med, at mulighederne for at anvende det Licenserede afhænger af Licenstagers valg af browser-programmel. Licensgiver sikrer, at almindeligt anvendte browsere understøttes. Licensgiver er berettiget til at ændre sit programmel med den virkning, at Licenstager er nødt til at anskaffe og installere nyt browser-programmel for at være i stand til at anvende det Licenserede. Licenstager er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til Licensgivers server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

2.3 Fortrydelsesret

Licenstager har som forbruger i henhold til forbrugeraftaleloven som udgangspunkt 14 dage til at fortryde købet af det Licenserede. Licenstager anerkender, at en eventuel fortrydelsesret ophører, straks det Licenserede tages i brug.

 

3. Opdatering af det Licenserede

Licensgiver opdaterer løbende det Licenserede, når Licensgiver finder det nødvendigt. Opdateringer medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, herunder giver sådanne ændringer af det Licenserede ikke Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver.

 

4. Rettigheder

4.1 Rettigheder til det Licenserede

Licensgiver, eller tredjemand fra hvem Licensgiver afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Licenserede, herunder til html-kode, tekst, billeder eller andre elementer, som Licenstager kan opnå adgang til via Karnov Group StudieOnline. Ophavsretten omfatter desuden ethvert fysisk materiale, herunder brugermanualer og undervisningsmateriale, der er udleveret af Licensgiver til Licenstager. Licenstager skal respektere Licensgivers rettigheder og Licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder sikkerhedskoder, ligesom Licenstager ikke må ændre eller fjerne angivelser i det Licenserede vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende.

4.2 Rettigheder til noter

Licenstager har mulighed for at skrive egne noter i onlinetjenesterne, jf. også pkt. 10. Licenstager disponerer selv over egne noter, og Licensgiver benytter ikke noter udarbejdet af Licenstager til egne formål. Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter noter udarbejdet af Licenstager ved udløb af Licensaftalen.

 

5. Afhjælpning af fejl

Det Licenserede gives i licens, som det er og forefindes, uden nogen former for garanti. Licensgiver yder således ingen garanti for, at afviklingen af det Licenserede samt opkoblingen til det Licenserede vil være uden afbrydelser og fejlfri. Licensgiver foretager løbende afprøvning af det Licenserede, men kan ikke udelukke, at det Licenserede - som enhver anden software, der stilles til rådighed online - indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Licensgiver tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det Licenserede rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

 

6. Support

Licenstager er berettiget til såvel telefonisk support som support via e-mail fra Licensgivers helpdesk. Denne support gælder alene i forhold til det Licenserede og ikke i forhold til samspillet med Licenstagers IT-udstyr, browser, programmer m.v. Licensgiver yder support inden for Licensgivers normale åbningstid, som til enhver tid fremgår af Licensgivers hjemmeside.

 

7. Ansvar og erstatning

Licensgiver er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Licenstagers egen opkobling til Licensgivers service, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Licenstagers øvrige IT-udstyr, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Licenstagers misligholdelse af Licensvilkårene er Licensgiver i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det Licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

8. Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til Licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under Licensaftalen, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

 

9. Ophævelse

Licensgiver er berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve Licensaftalen, såfremt Li-censtager ikke overholder Licensvilkårene.

 

10. Behandling af oplysninger

Licensgiver vil i forbindelse med levering af det Licenserede indsamle og behandle oplysninger om Licenstagers anvendelse af det Licenserede. Licensgiver vil alene behandle personoplysninger i overensstemmelse med Licenstagers instruks. Licenstagers instruks omfatter behandlinger, som er nødvendige for Licensgivers levering af ydelser under Licensvilkårene samt nødvendige for Licensgivers administration af kundeforhold og for at give Licensgiver mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes.

Licensgiver træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.

Licenstager vil ved første login få præsenteret et brugersamtykke til behandling af personoplysninger, der skal accepteres, inden adgang til det Licenserede. Samtykket omfatter behandlingen af følgende oplysninger: Licenstagers kundenummer, initialer, anvendte IP-adresser, login-tidspunkt (år-måned-dag-time-minut), e-mailadresse og password samt alle Licenstagers interaktioner med Licensgivers server, herunder eksempelvis indtastede søgeord, indtastede eller valgte dokumenttitler, forfatternavne, klik på links og udskrivning eller kopiering af dokumenter. Licensgiver vil gemme indsamlede oplysninger i indtil 2 år efter ophør af abonnementet.

Licenstager har til enhver tid ret til at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Såfremt Licenstager trækker sit samtykke tilbage, ophører adgangen til det Licenserede uden varsel og med øjeblikkelig virkning, idet Licensgiver i så tilfælde ikke har mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes. En afmeldt brugeradgang bliver ikke krediteret, uanset hvornår i abonnementsperioden afmelding sker,

Licenstager kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, ligesom Licensgiver på anmodning vil berigtige eller slette urigtige eller vildledende oplysninger. Licenstager har endvidere i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af oplysningerne samt til at få udleveret oplysninger om sig eller få overført oplysningerne til en anden udbyder af lignende produkter.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Licensgiver foretager løbende ajourføring og kontrol af oplysningerne for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger.

Licensgiver sikrer, at Licenstagers noter opbevares i et datamiljø, som lever op til sikkerhedskrav svarende til kravene for opbevaring af personoplysninger.

Licenstager kan til enhver tid klage til Datatilsynet, såfremt Licenstager mener, at Licensgivers behandling af oplysninger strider mod gældende databeskyttelseslovgivning.

Nedenstående samtykke accepteres ved første login.

 

Samtykke til behandling af personoplysninger

Licenstager har indgået en Licensaftale med Karnov Group Denmark A/S, Sankt Petri Passage 5, 1165 København K (Licensgiver) om adgang til at benytte StudieOnline.

Jeg samtykker herved i, at Licensgiver indsamler og behandler oplysninger om min brug af Licensgivers onlineprodukter.

Jeg er oplyst om, at behandlingen af mine oplysninger har til formål at give Licensgiver mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes. Derudover er jeg oplyst om, at behandlingen af mine oplysninger har til formål at stille informationer om min brug af det Licenserede til rådighed for Licensgiver. Endelig er jeg oplyst om, at behandlingen sker af statistiske hensyn med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af Licensgivers onlineprodukter.

Behandlingen af mine oplysninger bruges også til via e-mail at sende information om de produkter, jeg har adgang til, eksempelvis ændringer i indhold, nye funktionaliteter, tips til brug af onlineplatformen og invitationer til undervisning i brug af mine produkter. For at sikre, at de informationer, jeg modtager, er så relevante som muligt, bruges mine data til at skabe en automatisk brugerprofil på baggrund af fagområde og brug.

Jeg er indforstået med, at behandlingen omfatter følgende oplysninger: Mine initialer, min e-mailadresse, IP-adresser, hvorfra jeg har logget ind, tidspunkter for mit login (år-måned-dag-time-minut), mit password samt alle mine interaktioner med Licensgivers server, herunder eksempelvis indtastede søgeord, indtastede eller valgte dokumenttitler, forfatternavne og paragrafnumre, klik på links, samt udskrivning og kopiering. Jeg er endvidere indforstået med, at Licensgiver gemmer oplysningerne i indtil 2 år efter afmelding af mit abonnement.

Jeg har modtaget oplysning om, at Licensgiver på min begæring vil oplyse mig om, hvilke oplysninger der behandles, og at Licensgiver på min anmodning vil foretage berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger. Endvidere er jeg oplyst om, at jeg i visse tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen af mine personoplysninger, at få udleveret mine personoplysninger og at få overført mine personoplys-ninger til en anden udbyder af lignende produkter.

Jeg har modtaget oplysning om, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke til Licensgivers behandling af mine personoplysninger tilbage ved at sende en e-mail til kundeservice@karnovgroup.com. Jeg er indforstået med, at adgangen til det Licenserede ophører uden varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt jeg trækker mit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, idet Licensgiver i så tilfælde ikke har mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes. Endelig er jeg oplyst om, at jeg kan kontakte Datatilsynet, såfremt jeg er uenig i Licensgivers behandling af mine personoplysninger.

Læs mere om Karnov Groups persondatabeskyttelsespolitik

Har du brug for mere viden?