Med Offentlige Udbud får du:


EU-Regulering

EU’s udbudsdirektiver, kontroldirektiverne, udvalgte retsakter og fortolkningsmeddelelser fra EU-Kommissionen, CPV-glossaret mv.

Dansk Lovgivning

De danske love og regler, som implementerer EU’s udbudsregler, tilbudsloven og andre danske love, forarbejder, bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for praktikere på området.

Domme og afgørelser

Relevante domme og afgørelser fra EU-Domstolen, Højesteret, landsretterne, byretterne og Klagenævnet for Udbud. Dommene og afgørelserne publiceres i fuld længde, og mange afgørelser foreligger desuden med resumé.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30