Successionsmuligheden

Efter kildeskattelovens § 33 C kan der i levende live ske overdragelse med succession af:

  • en erhvervsvirksomhed,
  • en af flere erhvervsvirksomheder, eller
  • en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder

til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d.

Derudover kan der ske overdragelse til en såkaldt nær medarbejder, og endelig er der visse muligheder for at tilbageoverdrage virksomheden mv. til en tidligere ejer med succession.

For fast ejendom er der den særlige begrænsning, at reglerne kun finder anvendelse på ejendomsavancer vedrørende fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloveni det omfang, ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Hvis mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, finder reglerne dog anvendelse på hele ejendomsavancen vedrørende den pågældende ejendom.

Udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, som efter ejendomsvurderingslovenanses for landbrugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Dette er en særlig problemstilling, der ikke behandles nærmere her


Del

Opgørelsen af skatteforpligtelsen ved overdragelse med succession