Vidensbase - Funktioner


Forkortelsesliste

Forarbejder

LFV Lovforslag som vedtaget
LFAEFTBH Ændringsforslag til 3. behandling
LFAEFABH Ændringsforslag til 2. behandling
KBET Kommissionsbetænkning
LFTB Lovforslagets tillægsbetænkning
LFB Lovforslagets betænkning
LFF Lovforslag som fremsat
   

Administrative forskrifter

AN Anordning
BKG/BEK Bekendtgørelse
BKI International bekendtgørelse
VEJL Vejledning
CIRK Cirkulære
CIRKSKR Cirkulæreskrivelse
SKR Skrivelse
JV Den juridiske vejledning
LV Ligningsvejledning

Lovforkortelser

ABL Aktieavancebeskatningsloven
AFFALD Affald- og råstofafgiftsloven
AFTL Aftaleloven
AL Afskrivningsloven
AMB Arbejdsmarkedsbidragsloven
ANSVAR Motoransvarsforsikringsafgiftsloven
APSL Anpartsselskabsloven
ASL Aktieselskabsloven
ASSL Arbejdsskadesikringsloven
BAL Boafgiftsloven
BATTERI Batteriafgiftsloven
BEKAEMP Bekæmpelsesmidler, afgift, lov
BFL Bogføringsloven
BRAENSTOF Brændstofafgiftsloven
BRL Boligreguleringsloven
CFC CFC-afgiftsloven
CHOK Chokoladeafgiftsloven
DBSL Dødsboskatteloven
DSL Dødsboskifteloven
EAL Erstatningsansvarsloven
EBL Ejendomsavancebeskatningsloven
EFL Lov om erhvervsdrivende fonde
EJBL Ejendomsbeskatningsloven
EKL Etableringskontoloven
EL Elafgiftsloven
ELBL Ejerlejlighedsbeskatningsloven
EMBAL Emballageafgiftsloven
EMRK Menneskerettighedskonventionen
ETBL Etablerings- og iværksætterkontoloven
EVSL Ejendomsværdiskatteloven
BFL Bogføringsloven
FAFTL Forbrugeraftaleloven
FAIF Forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
FAL Forsikringsaftaleloven
FBL Fondsbeskatningsloven
FIL Finansiel virksomhed, lov
FL Fondsloven
FOB Forsvarerbistand, skattestraffesager, lov
FORBR Forbrugsafgiftsloven
FUL Fusionsskatteloven
FVL Forvaltningsloven
FÆL Færdselsloven
GAS Gasafgiftsloven
GBL Gældsbrevsloven
GRL Grundloven
HUSDY Husdyrbeskatningsloven
IFORE Investeringsforeningsbeskatningsloven
IFL Investeringsfondsloven
KAL Kreditaftaleloven
KASINO Kasinoafgiftsloven
KGL Kursgevinstloven
KML Kapitalmarkedsloven
KL Konkursloven
KBL Kulbrinteskatteloven
KBL Købeloven
KEL Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
KIS Konsumisafgiftsloven
KKSL Konkursskatteloven
KLASSE Klasselotteriafgiftslov
KLOR Opløsningsmiddelafgiftsloven
KMSL Kommissionsloven
KOM Kommuneskatteloven
KRKBL Kreditaftaleloven
KSL Kildeskatteloven
KULBR Kulbrinteskatteloven
KULBRO Kulbrinteopkrævningsloven
KVAEL Kvælstofafgiftsloven
LAB Beskæftigelsesindsatsloven
LAL Lønsumsafgiftsloven
LEV Erhvervsvirksomhedsloven
LIF Investeringsfondsloven
LISF Internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
LL Ligningsloven
LOENSUM Lønsumsafgiftsloven
LOENV Lønsumsafgiftsvejledningen
LOFE Formidling af fast ejendom m.v.
LOTTERI Lotteriafgiftsloven
LYST Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven
MBL Miljøbeskyttelsesloven
MFL Markedsføringsloven
MINOLIE Mineralolieafgiftsloven
MINVAND Mineralvandsafgiftsloven
ML Momsloven
NBL Naturbeskyttelsesloven
OELVIN Øl- og vinafgiftsloven
OFL Offentlighedsloven
OIL Inddrivelsesloven
OKL/OPKL Opkrævningsloven
PAL Pensionsafkastbeskatningsloven
PBL Pensionsbeskatningsloven
PDL/PSDL Persondataloven
PSL Personskatteloven
PVC Pvc-afgiftsloven
REGI Registreringsafgiftsloven
RFL Renteforsikringslov
RL Revisorloven
RPL Retsplejeloven
SEL Selskabsskatteloven
SFL Skatteforvaltningsloven
SKL Skattekontrolloven
SL Statsskatteloven
SPIL Tips- og Lottoloven
SPILDE Spildevandsafgiftsloven
SPILLEA Spilleautomatloven
SPIRI Spiritusafgiftsloven
SSL Skattestyrelsesloven
STMP Stempelafgiftsloven
STRFL Straffeloven
SVOVL Svovlafgiftsloven
TDL Toldloven
TEF Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
TEU Traktat om Den Europæiske Union
TL/TINGLYSL Tinglysningsloven
TOBAK Tobaksafgiftsloven
TOLD Toldloven
TOTAL Totalisatorspilafgiftsloven
TSL Tonnageskatteloven
UBL Udbudsloven
VAND Vandafgiftsloven
VAREMAERKE Piratkopiloven
VEJ Vejafgiftsloven
VLL Varelagerloven
VOL Virksomhedsomdannelsesloven
VPHL Værdipapirhandelsloven
VSL Virksomhedsskatteloven
VUL Vurderingsloven
VUL/VURDL Ejendomsvurderingsloven
VÆGT Vægtafgiftsloven
VÆKST Vækstfremmerafgiftsloven
ÆL I Ægteskabsloven
ÆL II Retsvirkningsloven
ÅRL Årsregnskabsloven