Bindende svar bliver bindende… igen

Nyt lovforslag, der netop er sendt i høring, foreslår at ophæve SKATs særlige muligheder for efterfølgende at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver. Dette kan bl.a. få stor betydning for fremtidige generationsskifter, øvrige omstruktureringer af virksomheder og fraflytning fra Danmark, hvor netop spørgsmålet om værdiansættelse ofte volder besvær for de involverede parter.

Som reglerne er i dag, er et bindende svar fra SKAT, afgivet under korrekt angivne forudsætninger, som udgangspunkt bindende for den skattemæssige behandling i fem år fra tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar.

Bindende svar vedrørende værdiansættelse af et aktiv

Som væsentlig undtagelse hertil blev det i sommeren 2015 indført, at et bindende svar vedrørende værdiansættelse af et aktiv ikke altid er bindende for SKAT. Et bindende svar omkring værdiansættelse er ikke bindende for SKAT, hvis det ved et efterfølgende salg af aktivet/aktiverne, eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast af aktivet, kan begrundes, at værdien allerede på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg med mindst 30 % og mindst DKK 1.000.000 fra den værdi, der blev godkendt ved det bindende svar.

Med et glimt i øjet er det udtrykt sådan, at den bindende virkning var blevet til en elastik i stedet for et reb og svaret et "gummisvar" i stedet for et bindende svar. Dette da spørgeren ikke altid har kunnet fæste lid til, at værdiansættelsen i henhold til et bindende svar anerkendes af SKAT i forbindelse med effektueringen af de påtænkte dispositioner.

Efter de nugældende regler er det SKAT, der skal løfte bevisbyrden for, at det bindende svar kan tilsidesættes. Ikke desto mindre betyder den nuværende retstilstand, at muligheden for at kende de skattemæssige konsekvenser på forhånd er svækket. Det er ikke et krav, at spørgeren skal have været vidende om, at værdien var forkert, og som spørger kan man derfor have forsøgt at gøre alt efter bogen og stadig risikere tilbagekaldelse af det bindende svar.

Bindende svar og værdiansættelse af afgiftspligtige gaver

På området for værdiansættelse i forbindelse med gaveafgifter er der derimod anderledes håndfaste regler, idet SKAT som udgangspunkt har seks måneder til at tage stilling til værdiansættelsen af gaveoverdragne aktiver. Værdiansættelsen er herefter bindende og uden forbehold. I kombination med den begrænsede sikkerhed, der opnås ved et bindende svar om værdiansættelse har dette antageligt ofte ført til, at transaktionsmodeller, hvor det er muligt, er tilrettelagt således, at der gives en gave for dermed at få den endelige værdiansættelse frem.

Udkast til lovforslag – ophævelse af regler

Nu har regeringen angiveligt skiftet kurs, idet skatteministeren den 22. august 2017 sendte et udkast til lovforslag i høring, hvori man ønsker at ophæve dele af reglerne, der blev indført i sommeren 2015, således at SKAT - i henhold til udkastet til det nye lovforslag - ikke længere skal have mulighed for at tilbagekalde bindende svar vedrørende værdiansættelse, såfremt svaret er afgivet under korrekt angivne forudsætninger.

Regeringen vil således på dette punkt føre reglerne tilbage til, det der var gældende forud for 2015. Vedtages reglerne, vil et bindende svar om værdiansættelse derfor være bindende for SKAT, forudsat at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Det bindende svar må dog ikke være i strid med lovregler, ligesom der i tidsrummet mellem afgivelsen af det bindende svar og gennemførelsen af dispositionen ikke må være sket ændringer i forudsætningerne for svaret.

TVC bemærker: Styrkelse af borgernes retssikkerhed

I TVC Advokatfirma ser vi positivt på regeringens nye udspil. Lovforslaget vil, hvis det vedtages, indebære en styrkelse af borgernes retssikkerhed og fjerne den uhensigtsmæssige forskel, der eksisterer mellem på den ene side bindende svar om værdiansættelse og på den anden side værdiansættelse af gaver.