Genvundne afskrivninger ved ændret benyttelse af ejendom

Spørgsmål

Et tidligere kiosklokale, hvorpå der er foretaget afskrivninger, er nu omdannet til privat beboelse. Vil overgangen fra afskrivningsberettiget anvendelse til ikke-afskrivningsberettiget anvendelse medføre beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger (i lighed med AL § 4 for driftsmidler) på overgangstidspunktet, eller vil dette først ske i forbindelse med et senere salg af ejendommen, selvom benyttelsen på dette tidspunkt medfører, at ejendommen falder ind under EBL § 8?

 

Svar

Genvundne afskrivninger eller tab på bygninger, der overgår fra afskrivningsberettiget til ikke-afskrivningsberettiget anvendelse, regnes først med i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor bygningen sælges, jf. Landsskatterettens i afgørelser offentliggjort i LSRM 1968.124 og LSRM 1980.5 og afskrivningslovens § 21, stk. 1. Selvom betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 derfor måtte være opfyldt på et senere salgstidspunkt, og der således ikke sker beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven, udløser salget desuagtet beskatning af genvundne afskrivninger.

 

Såfremt ejendommen har indgået i en virksomhedsordning anvendt af ejeren, vil overførsel af ejendommen til ren privat anvendelse blive betragtet som en hævning i hæverækkefølgen, jf.virksomhedsskattelovens § 5.

 

Besvaret den 10. juni 2016

Morten Breum-Leer

Emner: Øvrige

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg