Eva Staal er cand. jur. fra 1971. Sidenhen har hun haft ansættelse ved domstolene først som dommerfuldmægtig og retsassessor og siden 1993 som byretsdommer og fra 1. august 1996 som landsdommer i Vestre Landsret.

Som landsdommer beskæftiger man sig med alle de sagstyper, der henhører under de almindelige domstole. Evas afdeling behandler som speciale insolvensretlige sager og lejesager.

Eva startede som redaktør på Karnov i forbindelse med oprettelsen af "Tidsskrift for Kriminalret og Domme i Kriminelle sager" i 1999, og siden blev hun også redaktør på "Ugeskrift for Retsvæsen".