Hvad er en værdiansættelse?

Værdien af en virksomhed afhænger af, hvor meget den vil være i stand til at tjene i fremtiden – og af dens risikoprofil. For at finde frem til en virksomheds værdi skal man tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. Det gør man med en diskonteringsfaktor, der tager hensyn til tidsværdien af penge (inflation) og risiko.

 

Værdiansættelse består af fire trin:

  1. budgettering af fremtidig indtjening og pengestrømme
  2. estimering af kapitalomkostningerne, WACC
  3. diskontering af de fremtidige pengestrømme til nutidsværdi
  4. budgetkontrol og følsomhedsanalyser

 

Anvendte modeller til værdiansættelse

At estimere en virksomheds værdi er en kompliceret proces, som kræver særlige beregningsmetoder. Der findes flere beregningsmodeller, og der er ofte uenighed om, hvilke der er bedst. De mest anerkendte er DCF-modellen og EVA-modellen.

DCF (Discounted cash flow model) udleder værdien af virksomheden ud fra nutidsværdien af de forventede pengestrømme (Cash Flows) og dens risikoprofil. Metoden kræver stillingtagen til virksomhedens faktorer, som eksempelvis omsætningsvækst, herunder væksten I terminalperioden, vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), inklusiv købernes vurderede usikkerhed ved indtjeningen for virksomheden (risikopræmie).

Modelen anvendes ofte til virksomheder, hvor du forventer en højere vækst i virksomhedens pengestrømme, der derefter at falde i takt med at virksomheden bliver moden og indtjeningsvæksten falder.

 

Hvornår har du brug for at kende virksomhedens værdi?

Du kan bruge et værdiestimat som forhandlingsværktøj i mange situationer:


  • forud for salg af virksomheden
  • ved ind- og udtræden af en ejerkreds
  • når du vil låne penge i banken
  • ved skilsmisse, generationsskifte med videre.
Værdiansættelsesmodulet er et værktøj til at fastlægge en fremtidig pengestrøm fra virksomheden via en 5-årig budgetfremskrivning. På dette grundlag kan jeg, med givne forudsætninger, foretage et estimat for virksomhedens værdi. Det kan jeg bruge til at simulere et fremtidigt scenarie og den afledte værdiskabelse.

Christian Jørgensen, Næsbjerg Rådgivning og Revision