Menneskerettighederne skal ned på jorden

August - Jonas Christoffersen


I 2014 offentliggøres en betænkning med resultatet af det arbejde, regeringens udvalg om inkorporering m.v. inden for menneskerettighedsområdet har udført i løbet af de sidste to år. Månedens Forfatter i august, Jonas Christoffersen, er direktør for Institut for menneskerettigheder. Han har siddet med i udvalget og således spillet en afgørende rolle i det arbejde, der skal afgøre Danmarks fremtidige holdning til internationale forpligtelser.

 

”A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be.”

Ordene stammer fra et af den verdensberømte ishockeyspiller Wayne Gretzkys mest kendte citater, men passer formidabelt som idealistisk klangbund for dr. jur. Jonas Christoffersens juridiske virke.

Det skarpe, faglige fremsyn samt evnen og driften til at være i konstant bevægelse har været afgørende elementer i en karriere som foregangsmand for et af de mest stormomsuste områder inden for international lovgivning i disse år.

De sidste fem år har Jonas Christoffersen stået i spidsen for Institut for menneskerettigheder, der fungerer som rådgivende organ for regeringen og Folketinget i menneskerettighedssager. Dertil har instituttet til opgave at formidle og analysere Danmarks overholdelse af internationale menneskerettighedsforpligtelser.

Og denne funktion har aldrig været mere aktuel: I løbet af sine godt fem år i direktørstolen har han ikke blot oplevet et øget fokus på menneskerettigheder i dansk ret – under den nuværende og tidligere regering er instituttets finanslovsbevillinger desuden blevet fordoblet.

Menneskerettighedsområdet er i øjeblikket præget af en rivende udvikling og stor bevågenhed fra alle sider. Jonas Christoffersen understreger, at tilgangen for Instituttet altid må være fagligt og juridisk funderet.

På et område, der så nemt kan blive politiseret, er det vigtigt at holde fast i det juridiske grundlag og lade eksempelvis NGO’er om den mere aktivistiske angrebsvinkel. Energien er drivkraft i den politiske kamp for ændringer, men i den juridiske proces må nøgternheden altid være i højsædet.

 

Formidlingspligten

Den stadigt stigende samfundsmæssige opmærksomhed på menneskerettigheder i disse år er også grunden til, at de væsentligste FN-konventioner nu er medtaget i Karnovs Lovsamling. Jonas Christoffersen har kommenteret konventionerne, og han håber, at det vil gøre det meget lettere for juridiske praktikere at medtage menneskerettighedsaspektet i det daglige arbejde – eller at lade det ligge, hvis det alligevel ikke fører til noget.

Formidlingen er i det hele taget et hjertebarn for Jonas Christoffersen, der anser det for en oplagt forpligtelse for fagpersoner at bidrage til viderebringelse og fortolkning af juridisk stof. Et fagligt ansvar, han tager på sig med stor lidenskab, hvilket hans talrige publikationer da også vidner om.

Det handler ifølge ham om altid at bevare fokus på, hvordan store internationale perspektiver kan gøres tilgængelige og forståelige, så de på daglig basis kan være til rådighed og gavn for den enkelte borger:

”Alle skal kunne håndhæve deres grundlæggende rettigheder, og det skal ikke være manglende viden, der står i vejen.”

 

”Menneskerettighederne skal ned på jorden”

I løbet af de sidste to år har Jonas Christoffersen desuden siddet i det Udvalg om inkorporering m.v. på menneskerettighedsområdet, regeringen har nedsat for at fremsætte anbefalinger om, hvorvidt Danmark bør inkorporere en række internationale menneskerettighedsforpligtelser i dansk ret.

Efter betænkningens offentliggørelse formentlig i august 2014 skal regeringen tage stilling til en eventuel inkorporering. Under alle omstændigheder kommer konventionerne fortsat til at påvirke dansk ret.

Særligt Handicapkonventionen og Børnekonventionen kommer til at spille en afgørende rolle, forudser Jonas Christoffersen, der beskriver debattens mest centrale punkt som skismaet mellem at give menneskerettighedsbestemmelserne den plads og betydning, de har krav på, samtidig med at man undgår overfortolkning og uhensigtsmæssig magtforskydning fra politikere til jurister. Som han selv formulerer det:

”Menneskerettighederne skal ned på jorden”.

 

Bevægelsen er en konstant drivkraft

Jonas Christoffersen betegner selv skiftene som afgørende fikspunkter i karrieren, og den største frygt er til stadighed at sidde fast:

”At skifte branche har været både hårdt og sjovt – og det har samtidig givet mulighed for at anskue juraen fra mange forskellige perspektiver,” understreger han

Derudover har gode chefer og forbilleder været inspirerende undervejs i hans karriere. Som betydningsfulde mentorer nævner han afdøde juridiske personligheder som advokat Thomas Federspiel, professor Hjalte Rasmussen samt professor og højesteretsdommer Henrik Zahle – og på kontorets væg hænger den navnkundige ishockeyspiller Wayne Gretzky til daglig påmindelse om eviggyldige værdier som årvågenhed, ydmyghed og vovemod.

Mentorstilen er noget, Jonas Christoffersen stræber efter selv at praktisere i det daglige arbejde. Hvad enten det drejer sig om at hjælpe en jurastuderende med en jobansøgning, eller om den bredere formidling af juridisk specialstof til den almindelige, praktiserende, danske advokat, beskriver han selv sit mål som ”at give noget videre” – med formidlingen i højsædet til gavn for såvel advokatstanden som den næste generation af juridiske praktikere.