Nedenstående giver et overblik over tiltagene, men det skal understreges, at man som arbejdsgiver altid bør søge konkret rådgivning, før man iværksætter ansættelsesretlige tiltag.

Af advokat partner Jonas Enkegaard og advokatfuldmægtig Frederik Ekkert, Horten

 

TREPARTSAFTALE OM LØNKOMPENSATION TIL PRIVATE VIRKSOMHEDER

Anvendelsesområde

Ordningen gælder for virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af situationen med coronavirus/COVID-19 og de tiltag, der følger heraf. Dette er defineret som virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser:

  • af minimum 30 pct. af medarbejderstaben
  • eller af mere end 50 ansatte.

 

Omfanget af kompensation

Ordningen indebærer, at virksomheden i den periode, hvor medarbejderne er hjemsendt, kan få dækket en del af medarbejdernes løn af staten. Ordningen differentierer mellem kompensation til fuldtidsansatte funktionærer og kompensation til ikke-funktionærer.

Kompensationsgraden er følgende:

  • For fuldtidsansatte funktionærer får virksomheden 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn i kompensation; dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned
  • For ikke-funktionærer får virksomheden 90 pct. af de pågældende medarbejderes løn i kompensation; dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned

 

Forudsætninger for lønkompensation

Virksomhederne kan indtil videre maksimalt være omfattet af ordningen i tre måneder.

Det er en forudsætning for at kunne blive omfattet af ordningen, at virksomhederne betaler fuld løn til medarbejderne, herunder pension mv., som er en del af medarbejdernes fulde løn, samt at virksomheden rent faktisk hjemsender de medarbejdere, der søges refusion for. Medarbejderne må således ikke udføre arbejde i den periode, hvor virksomheden kompenseres.

Det er også en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte på grund af økonomiske årsager. Hvis virksomheden vælger at opsige en medarbejder på grund af den økonomiske situation, træder virksomheden automatisk ud af ordningen. Virksomheden skal dog ikke tilbagebetale den kompensation, som den allerede har modtaget. Virksomheden kan opsige medarbejdere af andre årsager end økonomiske årsager.

I henhold til bemærkningerne til lovforslaget er det muligt for virksomheden at opsige nogle medarbejdere af økonomiske årsager og så efterfølgende søge lønkompensation for andre medarbejdere. Der kan i så fald alene søges lønkompensation for perioden, efter at opsigelserne er varslet, da man ellers ikke opfylder de generelle betingelser for lønkompensation, som bl.a. omfatter, at man ikke må opsige medarbejdere i kompensationsperioden grundet virksomhedens økonomiske forhold.

Man kan ikke få lønkompensation for de afskedigede medarbejdere, ligesom disse heller ikke tæller med i opgørelsen af de påtænkte afskedigelser, som er afgørende for, om man kan anvende lønkompensationsordningen.

Ordningen kan ikke kombineres med arbejdsfordeling, hjemsendelse uden løn mv.

Det er derimod muligt at indgå en aftale om lønnedgang med medarbejderne og samtidig anvende ordningen med lønkompensation. Det er vigtigt, at aftalen om lønnedgang indgås, før ansøgning om lønkompensation indgives. Aftalen skal indgås med en tillidsrepræsentant eller et flertal af de berørte medarbejdere. Hvis der ikke er en medarbejderrepræsentant på virksomheden, skal der indgås individuelle aftaler om lønnedgang. 

 

Medarbejderens bidrag

Den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, afspadsering eller lignende svarende til fem dage i forbindelse med kompensationsperioden. I det tilfælde, hvor medarbejderen ikke har uafholdt betalt ferie eller anden opsparet frihed mv. svarende til fem dage tilbage, skal medarbejderen holde fem tjenestefri dage uden løn eller ferie fra det nye år.

Hvis virksomheden søger lønkompensation for en kortere periode end de tre måneder, mindskes antallet af feriedage forholdsmæssigt.

Virksomheden modtager ikke lønkompensation for feriedagene.

Hvis der er aftalt lønnedgang i kombination med lønkompensationen, får virksomheden lønkompensation i hele perioden, og medarbejderne skal ikke anvende ferie i kompensationsperioden.

 

Hvor og hvordan ansøges der?

Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de håber at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

Virksomheden skal i ansøgningen bl.a. angive og begrunde, for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, samt efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Der skal efterfølgende ske yderligere dokumentation med revisorbistand.

 

Udvidet adgang til sygedagpengerefusion

Regeringen har endvidere vedtaget et forslag vedrørende udvidet adgang til refusion for løn og sygedagpenge.

Det nye tiltag vedrørende den udvidede adgang til refusion for løn og sygedagpenge indebærer bl.a., at arbejdsgiverperioden delvist suspenderes, hvis sygdommen skyldes COVID-19. Virksomhederne vil derfor kunne få økonomisk refusion i form af sygedagpenge allerede fra den første dag, når en medarbejder bliver syg eller sat i karantæne på baggrund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne på grund af coronavirus/COVID-19.

For at kunne få økonomisk refusion i form af sygedagpenge fra den første dag, hvor medarbejderen bliver sat i karantæne, er det en betingelse, at medarbejderen tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af coronavirus/COVID-19. Det kan fx være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold, eller hvis personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Desuden er det en betingelse, at medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af hjemmeopholdet.

Den udvidede adgang til sygedagpengerefusion gælder derimod ikke, hvis arbejdsgiveren selv hjemsender medarbejdere af forsigtighedsårsager eller som følge af svigtende ordretilgang.

Er en medarbejder sygemeldt af andre grunde, eller hvis en selvstændig er syg af andre grunde end coronavirus/COVID-19, så gælder de almindelige sygedagpengeregler med en arbejdsgiverperiode på 30 dage, før der kan udbetales refusion for løn og sygedagpenge.

Ordningen vil gælde fra den 27. januar 2020 til den 1. januar 2021.

Det er vigtigt at huske anmelde sygefraværet i overensstemmelse med gældende regler senest 5 uger efter første fraværsdag.

 

Mulighed for fleksibel arbejdsfordeling

Regeringen besluttede den 12. marts 2020 at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksible.

Ordningen med arbejdsfordelingen betyder, at en virksomhed i en midlertidig periode kan nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid, mens medarbejderne kan få supplerende dagpenge. Ordningen bliver gjort mere fleksibel, så virksomheder kan tilpasse sig situationen og derigennem undgå at medarbejdere bliver fyret.

Efter den nye ordning vil en arbejdsfordeling kunne igangsættes, så snart den anmeldes til jobcentret. De almindelige regler for arbejdsfordeling krævede tidligere, at arbejdsfordelingen skulle anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kunne træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomheder at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Dette skal sikre, at tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Før der kan etableres en arbejdsfordeling, skal der være indgået en overenskomst med adgang til at etablere arbejdsfordeling. På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og samtlige – dog mindst 2 – ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Alle ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsafdeling skal være enige om at indgå aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres. De enkelte ansatte kan således vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

De ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, vil få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af en arbejdsfordeling, som opfylder betingelserne herfor, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

 

Vil du vide mere?

Tag en gratis prøve på Karnov Online, hvor du får adgang til alle relevante love og tilhørende juridiske dokumenter omkring coronavirus/COVID-19 – kommenteret og fortolket af Karnovs specialister på området. Tilbuddet gælder alle virksomheder med et CVR-nr., og prøven løber frem til 1. maj 2020.

Læs mere

 

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member/Legal Cross Boarder og Forlaget Andersen leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 60.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 240 medarbejdere. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.dk


For yderligere information


Karnov Group

Gitte Trier

PR & Brand Communications manager
Email: gitte.trier@karnovgroup.com
Telefon +45 25 47 77 99

Del

Coronavirus/COVID-19: Nye tiltag fra regeringen skal forebygge afskedigelser


Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsmails og få information om nye artikler, produktudgivelser, webinarer og meget mere.

Nyhedsmails. Ja tak